El sistema contributiu de pensions podria mostrar el seu primer dèficit en el quinquenni comprès entre 2011 i 2015 si no es fan reformes que garanteixin la seva viabilitat futura.

No obstant això, els saldos acumulats fins aleshores en el Fons de Reserva de les pensions, actualment dotat amb 40.000 milions d´euros, permetrien cobrir l´esmentat dèficit entre set i deu anys a partir d´aquesta data, és a dir, fins a 2018 o 2025. A partir d´aquest moment, el sistema de pensions contributives requeriria finançament de l´Estat.

Així ho sostenen María Jesús Sáez, membre de la Intervenció General de la Seguretat Social, i l´actual director de l´Oficina Econòmica de Presidència del Govern, David Taguas, en un article publicat en la revista «Panorama Social» que edita la Fundació de les Caixes d´Estalvis (Funcas).

Per realitzar aquesta anàlisi, Sáez i Taguas -que firma l´article des de la seva responsabilitat anterior com a sotsdirector del servei d´Estudis del BBVA- parteixen de les últimes projeccions demogràfiques, segons les quals fins a 2060 entraran a Espanya més de 14,5 milions d´immigrants, fet que provocarà un «profund canvi socioeconòmic» i una modificació de la piràmide de població.

D´acord amb les previsions dels autors d´aquest article, el nombre de pensions per ocupat podria duplicar-se en quatre dècades, passant des de 0,44 prestacions per treballador a una proporció de 0,81 el 2059. Amb aquest escenari, la despesa en pensions contributives també es duplicaria, des del 7,7% el 2004 al 17,9% del PIB el 2059.

Per això, Sáez i Taguas subratllen la necessitat d´emprendre reformes que garanteixin la viabilitat del sistema a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, assenyalen que si s´ampliés a tota la vida laboral el període de càlcul de les pensions (ara és de 15 anys), el primer any que el sistema incorreria en dèficit s´endarreriria quatre anys.