31 de octubre de 2012
31.10.2012

Els acomiadaments col·lectius arriben avui als organismes públics

Es podran justificar
en causes tècniques, econòmiques, de producció o organitzatives

31.10.2012 | 01:00

Els ens, organismes i entitats del sector públic que estiguin en situació de dèficit o els pressupostos dels quals s'hagin reduït un 5% en l'exercici corrent o un 7 % en els dos anteriors podran aplicar acomiadaments col·lectius entre el seu personal laboral des d'avui. Així ho fixa el Reial decret llei 1483/2012, que publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que recull el nou reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i de reducció de jornada.
D'acord amb el text, els funcionaris queden exclosos dels acomiadaments col·lectius, mentre que el personal laboral fix que hagués adquirit aquesta condició a través d'un procés tindran "prioritat de permanència" per seguir en el seu lloc. Les regulacions d'ocupació aplicables en les administracions públiques podran justificar-se en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, tal com estan previstes en el sector privat. S'entendrà per causes econòmiques una "insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents". A aquesta situació es pot arribar per dues vies: perquè en l'exercici anterior l'administració pública en la que s'integra el departament afectat hagués presentat una situació de dèficit pressupostari i perquè els crèdits, transferències o aportacions patrimonials s'hagin minorat en 5 % en l'exercici corrent o un 7 % en els dos anteriors.

El procediment
El procediment de l'acomiadament col·lectiu s'iniciarà amb una comunicació per escrit als representants dels treballadors, a l'autoritat laboral i a l'òrgan competent en matèria de funció pública.
Serà un acomiadament col·lectiu si la mesura afecta a deu treballadors d'un departament de menys cent empleats, al 10 % de la plantilla d'un organisme d'entre 100 i 300 assalariats, i a 30 persones d'una entitat que utilitzi a més de 300.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook