01 de juny de 2015
01.06.2015

Quants dies de vacances em corresponen?

Les vacances són un dret irrenunciable que generen un bon nombre de dubtes entre els treballadors

01.06.2015 | 16:12
Marxar de viatge és una de les activitats preferides durant les vacances.

Estem a les portes de l'estiu i tots els treballadors estan amb ganes d'agafar uns dies de descans. Les vacances són un dels drets fonamentals dels treballadors i en moltes ocasions generen disputes amb els caps i fins i tot amb companys. Aquesta guia pràctica t'ajudarà a resoldre els dubtes més freqüents.

Quant duren les vacances?

Per llei, les vacances anuals estan estipulades en un mínim de 30 dies naturals, és a dir, 2,5 dies per mes treballat, en què s'inclouen els diumenges i festius. Els tribunals han establert que el període de descans no pot iniciar-se en dia festiu o inhàbil.

Quant em han de pagar?

La llei estipula que les vacances anuals han de ser pagades i la seva durada coincideix amb el salari habitual del treballador, sempre que treballi a temps complet.

En els contractes de durada determinada, tant la quantia com la durada seran proporcionals al període treballat. No passa el mateix amb els de temps parcial. Si tens aquest tipus de contracte, gaudiràs de la mateixa manera que la resta d'un mínim de 30 dies naturals, però la quantia ha de ser proporcional a les hores treballades.

Es poden pagar les vacances i no realitzar-les?

No es pot renunciar-hi i cobrar el doble aquest mes. Això només és possible si l'empresa ens dóna de baixa o hi ha dies pendents de gaudir.

Com es fixa?

Com a regla general, la durada d'aquest període es fixa de comú acord entre l'empresa i el treballador segons el que estableixen els convenis col·lectius de cada empresa, documents en els quals s'han de reflectir els interessos de tots els seus empleats així com els de la pròpia companyia .

Si alguna de les parts està en desacord, pot acudir a un jutjat i ells s'encarregaran de fixar una data irrevocable. En tots dos casos tant la durada com el període de temps ha de conèixer-se amb dos mesos d'antelació.

Incapacitat laboral, Em corresponen vacances?

La resposta és sí. Quan la planificació anual de les vacances coincideixi amb una incapacitat laboral, bé per maternitat, embaràs o la suspensió del contracte per diverses causes, es té dret a gaudir de les vacances en un període diferent, encara que hagi acabat l'any natural.

No obstant això, la incapacitat temporal derivada d'altres circumstàncies diferents de les anteriors, autoritza dies de descans sempre que no hagin transcorregut més 18 mesos des que va finalitzar l'any.

Amb que antelació tinc dret a saber la data de vacances?

Depèn del conveni col·lectiu, però com a mínim dos mesos abans del seu gaudi.

Quin és el límit de temps per gaudir de les vacances?

Quan acabi l'any natural, llevat que el conveni o pacte amb l'empresa digui una altra cosa. Hi ha la possibilitat de dividir-se en parts, sempre i quan una d'elles duri més de dues setmanes.

Si durant les vacances hi ha un festiu, perdo aquest dia?

Si les nostres vacances es computen per dies naturals, si. Si gaudim de dies laborables, no es perd. En el cas que el treballador no gaudeixi aquest any de les vacances, perd el seu dret, amb les excepcions que hem esmentat anteriorment (maternitat, embaràs ...).

Tenen preferència treballadors amb més antiguitat o amb fills?

No, si el conveni no diu res al respecte. En cas que et deneguen les vacances per conflicte de dates amb altres companys, pots recórrer als tribunals.

Permisos

Existeixen una sèrie de situacions en què l'empresa ha de permetre a l'empleat absentar-se del treball sense que es redueixi el seu salari. Es denominen permisos retribuïts o llicències.

Entre aquests destaquen matrimoni, situació que dóna dret a absentar 15 dies de la feina o més; mudança, que dóna lloc a 1 dia com a mínim o l'increment de la formació vinculada al lloc de treball. En aquesta situació, aquells empleats que porten més d'un any a l'empresa tenen un permís de 20 hores anuals, acumulables un període de tres anys.

La negociació col·lectiva, (el conveni) pot ampliar determinats permisos com la malaltia o mort d'un familiar, així com el compliment d'un deure inexcusable de naturalesa pública i personal, (haver d'anar a votar), casos en el que l'empresa estudia les circumstàncies personals de cada usuari i en funció d'això, li atorga els dies corresponents.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook