24 de juny de 2015
24.06.2015

El FROB atribueix les pèrdues de 2014 a la venda de Catalunya Banc

24.06.2015 | 06:51

La Comissió Rectora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) ha aprovat els comptes anuals de l'entitat, que reflecteixen un actiu de 21.822 milions d'euros, un passiu total de 20.209 milions d'euros i un patrimoni net de 1.613 milions euros.
Així mateix, el resultat de l'exercici mostra un saldo negatiu de 861 milions d'euros, a causa «fonamentalment» de la pèrdua registrada a la venda de l'entitat Catalunya Banc, les dotacions a provisions per garanties concedides i al marge financer negatiu.
Aquestes pèrdues han estat «parcialment compensades» per la recuperació del valor de les participacions en el BFA (matriu de Bankia) i del Banc Mare Nostrum.
L'actiu del balanç de l'exercici 2014 recull la participació del FROB al BFA, al BMN, a la Sareb i, temporalment, a Catalunya Banc, així com el suport financer a Banc CEISS i Banc Grup Caixa 3.
Els principals moviments registrats en els estats financers del FROB al tancament del exercici 2014 han estat l'increment de valor de les participacions en el capital de BFA i BMN, que ha suposat un impacte positiu en el compte de resultats per import de 1.418 milions d'euros (1.235 i 183 milions, respectivament).
Addicionalment, s'ha registrat un deteriorament per la participació que el FROB ostenta en Sareb, per import de 125 milions d'euros.D'altra banda, s'ha registrat un «deteriorament per import de 1.076 milions d'euros» com a conseqüència de la venda de la participació que el FROB tenia a CatalunyaCaixa.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook