14 de octubre de 2015
14.10.2015

Seràs mare? Aquest són els permisos que et corresponen

Els futurs pares i mares tenen una sèrie de permisos i excedències que poden sol·licitar a la seva empresa

14.10.2015 | 19:44
Seràs mare? Aquest són els permisos que et corresponen

Si estàs embarassada, seràs pare o tens previst adoptar, has de saber que tens una sèrie de permisos i excedències que pots sol·licitar a la teva empresa de treball. A continuación te explicamos qué beneficios existen en estos casos y qué requisitos tienes que cumplir para poder favorecerte de ellos. A continuació t'expliquem quins beneficis existeixen en aquests casos i quins requisits has de complir per poder afavorir-te d'ells.

Maternitat

A les futures mares els hi correspon un permís per maternitat, el que significa que poden gaudir d'un període de descans laboral sense perdre els drets salarials ni laborals

D'aquesta manera, podràs beneficiar-te d'aquest permís si seràs mare biològica o vas a adoptar o a acollir un infant menor de 6 anys o d'entre 6 i 18 anys amb alguna dificultat especial per a incorporar-se amb normalitat a la família.

El període establert per llei és de 16 setmanes seguides per les mares biològiques, de les quals 6 d'elles han de ser obligatòriament posteriors al part. En el cas que el teu part sigui múltiple, a partir del segon fill podràs sumar dues setmanes més per cada un d'ells. Si el teu fill té alguna discapacitat, també podràs ampliar en dues setmanes aquest permís.

El subsidi per maternitat ho perceps des del mateix dia del part o des del dia en què ha de començar el descans si va ser abans del part i és del 100% de la base reguladora corresponent.

No obstant això, l'altre progenitor podrà gaudir d'aquest permís si la mare ho decideix així. La durada màxima serà de 10 setmanes, igualment s'afegiran dues setmanes més per cada fill a partir del segon en els casos de part múltiple o en el supòsit de discapacitat del fill, ja que 6 corresponen en exclusiva a la mare i, com ja s'ha comentat, les haurà de gaudir immediatament després del part.

Si ets una mare treballadora que no pot acreditar el període mínim de cotització, però sí reuneixes la resta de requisits establerts per accedir al cobrament d'aquest subsidi, tindràs dret a una prestació econòmica per import del 100% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vigent en cada moment, amb una durada de 42 dies naturals a comptar des del part.


Les mares biològiques tenen un permís de baixa de 16 setmanes seguides. Foto: Getty

En el cas en què siguis una mare que es troba en situació d'atur i percebent la prestació, rebràs el subsidi per maternitat per la quantitat que correspongui encara que estiguis a l'atur. Un cop extingit aquest, es reprendrà la prestació per atur pel temps que et falti per percebre.

Per a les mares que adopten o acullen el període de descans també és de 16 setmanes, però en aquest cas podran ser interrompudes. Igualment, aquest període es podrà ampliar en dues setmanes per cada fill o menor adoptat o acollit, a partir del segon, i en els casos de discapacitat del menor.

A més del subsidi de maternitat, les mares que es trobin en els casos de part, adopció o acolliment múltiples poden beneficiar d'una ajuda especial durant les 6 primeres setmanes a partir del segon fill igual a la que correspon rebre pel primer.

Si aquestes rebent el subsidi per maternitat podran retirar-lo o eliminar-lo temporalment si actues de forma fraudulenta per obtenir o conservar la prestació i en els casos en què treballis ja sigui per compte propi o compte d'un altre durant el temps en què hauries de gaudir del descans.

Paternitat

El permís per paternitat té les mateixes condicions que el maternal, però, el temps concedit és bastant més reduït, encara que podràs gaudir del subsidi per paternitat que ascendeix al 100% de la base reguladora corresponent.

En el cas de naixement de fill, adopció o acolliment podràs gaudir d'un període de 13 dies ininterromputs, a més dels dos dies que et corresponen per naixement de fill, sense perdre els teus drets salarials ni laborals. Es podrà veure ampliat en dues setmanes en el cas de part, adopció o acolliment múltiples per cada fill a partir del segon. Aquest període és independent al comentat en l'apartat anterior en el qual s'explica que la mare podrà decidir si comparteix el període de descans per maternitat.El pare té menys dies de baixa, però els seus subsidi ascendeix al 100% de la base reguladora. Foto: Getty Images

Si la teva família és nombrosa, si la nova arribada la converteix en nombrosa o si forma part d'ella una persona amb discapacitat, el període del qual podràs gaudir com a pare passa de 13 dies a 20. Se sumaran dos dies en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples per cada fill a partir del segon o en el cas que un d'ells tingui una discapacitat.

Podràs gaudir del descans durant el permís comprès des de la finalització del permís per naixement del fill, des que es produeixi la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o la decisió administrativa o judicial d'acolliment fins que acabi el permís per maternitat, o immediatament després d'aquest.

Risc durant l'embaràs i lactància natural

Si en el desenvolupament del teu treball es trobes exposada a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir de forma negativa en la teva pròpia salut, en la de la teva fetus o la del lactant, l'empresari ha d'adaptar a les teves necessitats, les condicions o el temps de treball. Fins i tot, pot canviar-te de lloc de treball per fer tasques compatibles amb el teu estat. En el cas que cap de les dues opcions siguin possibles, es procedeix a la suspensió del contracte de treball.

Tindràs dret a una prestació econòmica durant tot el temps que duri la suspensió. Aquesta finalitzarà quan s'iniciï la baixa per maternitat o es produeixi la teva reincorporació al teu treball habitual o a un altre compatible amb el teu estat.

Si la suspensió del teu contracte s'ha produït perquè hi ha risc durant la lactància natural, s'acabarà quan el teu nadó hagi complert 9 mesos, llevat que t'hagis incorporat amb anterioritat al teu treball o a un altre compatible amb la vostra situació.Les dones amb reducció per lactància disposen d'una hora per alletar el seu fill. Foto: Getty Images

Reducció de la jornada laboral

Podràs sol·licitar la reducció de la teva jornada, ja siguis home o dona, per motius com pot ser alimentar el nadó menor de 9 mesos o per a la cura de familiars.

Si gaudeixes d'aquest tipus de permís o reducció de jornada, el teu lloc de treball no es veurà afectat, igual que no ho faran els teus drets. No obstant això, el teu salari es podrà veure reduït en el cas que no treballis una jornada completa per poder cuidar els teus fills o d'altres familiars.

Si tens una reducció de treball per lactància, podràs estar fora del teu lloc de treball una hora. Per a dones que han tingut part múltiple, la durada s'incrementarà. Només un dels dos progenitors podrà gaudir d'aquesta reducció en el cas que tots dos treballin i rebrà el total del seu salari durant el temps que duri el permís per lactància.

Podràs sol·licitar una reducció de jornada per cura de menors i altres familiars, essent proporcional el teu salari al temps treballat, si tens la cura directa d'un menor de dotze anys, d'un a persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no realitza una activitat retributiva o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i que per diferents motius no pot valer-se per si mateix i no treballi.

Com a mínim podràs reduir la teva jornada laboral una vuitena part i com a màxim la meitat i podràs decidir l'horari i la durada del permís, tenint en compte el teu conveni col·lectiu. Com en el cas anterior, el teu salari es veurà reduït en proporció a la part de la jornada que no treballis.

En el cas que hagis de tenir cura d'un menor afectat per una malaltia greu tindràs dret a aquest permís durant l'hospitalització i / o tractament continuat del menor afectat fins que compleixi els 18 anys. La teva jornada laboral es veurà reduïda com a mínim a la meitat i el teu salari també es modificarà. No obstant això, tindràs dret a una prestació econòmica de la Seguretat Social.

També, la treballadora pot absentar-se de la feina el temps que necessiti per a la realització dels exàmens prenatals i de les tècniques de preparació al part.

Cura de fills

Per cuidar el teu fill, sigui biològic, adoptat o acollit, podràs sol·licitar una excedència per un període màxim de 3 anys. No rebràs cap salari durant aquest període i es reservarà el teu lloc de treball durant el primer any, en els següents es reservarà un lloc dins el mateix grup professional. Si la família és nombrosa, el període passa d'un any a 15 o 18 mesos, segons sigui de categoria general o especial.

El temps que estiguis d'excedència comptarà en el teu antiguitat a l'empresa, el teu ocupador haurà avisar perquè assisteixis als cursos de formació professional que es programen durant aquest temps i podràs gaudir-la de forma fraccionada.

La Seguretat Social considerarà el temps d'excedència com a temps que ha cotitzat a la mateixa, és a dir, per a les prestacions de la jubilació, incapacitat permanent, mort, supervivència, maternitat i paternitat.

Cures familiars

Quan tinguis al teu càrrec directe un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per la seva edat, per haver tingut un accident, o per patir una malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix i no treballi, podràs sol·licitar una excedència per cura familiars d'un màxim de 2 anys, llevat d'excepcions.


Per cures familiars es poden sol·licitar fins a dos anys d'excedència. Foto: Getty Images

En aquest cas, no rebràs salari, es reserva el teu lloc de treball durant un any, per al segon se't reserva un lloc del mateix grup professional, es tindrà en compte aquest temps d'excedència a l'hora d'explicar la teva antiguitat a l'empresa i tens dret a assistir als cursos de formació que es desenvolupin durant aquest període.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook