05 de desembre de 2015
05.12.2015

Consells d'urgència per pagar menys IRPF

A poques setmanes d'acabar el 2015 els contribuents poden adoptar decisions que rebaixin els impostos que hauran de pagar en la declaració de la Renda

05.12.2015 | 13:09

A menys d'un mes perquè acabi l'any els contribuents encara són a temps de prendre algunes decisions fiscals per rebaixar la factura de l'IRPF de 2015, entre les quals es troben les aportacions a plans de pensions, els donatius o la compensació de guanys amb pèrdues latents.

KPMG Advocats destaca com a novetat que des de 2015 les pèrdues patrimonials es poden compensar amb altres guanys de cabdal mobiliari i viceversa, de manera que el crebant derivat de la venda d'unes accions pot compensar-se amb els interessos obtinguts per un dipòsit, per exemple.

No obstant això, les pèrdues solament podran compensar fins a un 10 % dels guanys en 2015, un 15 % en 2016, un 25 % en 2017 i un 26 % a partir de 2018.

Sobre aquest tema, els assessors fiscals del REAF-REGAF diuen que pot ser interessant desfer-se d'elements patrimonials amb pèrdues latents per tractar de rebaixar el cost tributari dels guanys.

Els assessors fiscals aconsellen també que en la mesura del possible es difereixi a 2016 l'obtenció de rendes del capital (dividends, interessos, etc), perquè a partir de l'any proper la tributació pels rendiments de l'estalvi baixarà un punt percentual.

KPMG Advocats recorda que els majors de 65 anys estan exempts de tributar pels guanys patrimonials si constitueixen una renda vitalícia en el termini de sis mesos i amb un màxim de 240.000 euros.

Les aportacions als plans de pensions redueixen de forma directa la base imposable de l'IRPF, encara que el màxim són 8.000 euros, un límit que no convé depassar perquè el sobrant no és *desgravable, però caldrà tributar per ell quan es rescati el fons.

També redueix la base imposable la deducció per habitatge habitual, fins al 15 % de l'import invertit amb un màxim de 9.040 euros, encara que només la hi poden seguir aplicant els qui van comprar la seva casa o van començar les obres per a la seva construcció o rehabilitació abans de 2013.

Per a aquests casos, el REAF-REGAF recomana esgotar el límit d'inversió per contribuent amortitzant part del préstec hipotecari anticipadament.

Com a novetat per 2015 està també l'exempció de tributació dels rendiments d'assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través dels quals s'instrumentin plans d'estalvi a llarg termini, sempre que el contribuent no disposi del capital en 5 anys i realitzi una inversió anual màxima de 5.000 euros.

KPMG Advocats subratlla també la nova fiscalitat dels donatius realitzats a entitats previstes en la llei de mecenatge, de manera que en 2015 és deduïble el 50 % fins a 150 euros i el 27,5 % pel que passi d'aquesta quantitat, percentatges que en 2016 pugen al 75 % i al 30 %, respectivament.

En aquest capítol s'engloba també la deducció del 20 % de les quotes d'afiliació i les aportacions als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors, amb un límit de 600 euros.

D'altra banda, es manté la deducció del 20 % de les quantitats invertides en accions o participacions en empreses de nova o recent creació, amb una inversió topi de 50.000 euros anuals, la qual cosa dóna lloc a una deducció màxima de 10.000 euros anuals.

En aquest cas, l'inversor no pot comprar més del 40 % del capital social de l'empresa, mentre que l'entitat en la qual s'inverteix no pot tenir fons propis superiors a 400.000 euros i les accions o la participació adquirides hauran de mantenir-se un mínim de tres anys i un màxim de dotze.

A més, en el cas que el contribuent realitzi activitats econòmiques, es podrà deduir el 5 % dels beneficis reinvertits en nous actius afectes a la seva activitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook