15 de abril de 2017
15.04.2017

L'IRPF en 25 respostes

La tributació de les devolucions per les clàusules sòl i la possibilitat de rectificar la declaració, les novetats de la campanya

09.05.2017 | 13:51

Els catalans presentaran durant la campanya de la renda de 2016 més de 3,5 milions de declaracions de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). En aquestes dues pàgines, l'economisa Jesús Sanmartín, president del Resgitre d'Economistes Assessors Fiscals d'Espanya (REAF), respon als dubtes que poden sorgir en elaborar la declaració.

01 Quines dates he de tenir en compte a l'hora de presentar la declaració de la renda 2016?
L'inici de la campanya va tenir lloc el 5 d'abril. Des d'aquest dia i fins al 30 de juny es podrà accedir a l'esborrany i les dades fiscals per internet. Les diferents vies per accedir tant a l'esborrany com a la declaració són: amb el número del DNI i l'import de la casella 440 de la declaració de la renda del 2015 l'Agència Tributària (AEAT) li remetrà un número de referència subministrat per SMS al número de mòbil que desitgi; per DNI electrònic; amb Cl@ve PIN; o amb certificat electrònic reconegut. Una vegada que accedim a "Renda web" es podrà modificar i presentar l'esborrany o elaborar i presentar la declaració de la renda. A partir del 4 de maig es podrà sol·licitar cita prèvia, i ja l'11 de maig podrà acudir físicament a les oficines de les AEAT i oficines habilitades perquè us confeccionin la declaració. Si li surt a pagar i opta per domiciliar el pagament, el termini per presentar la declaració o confirmar l'esborrany finalitzarà el 26 de juny, tot i que el càrrec en compte es farà el 30 de juny. No obstant això, si s'opta per domiciliar únicament el segon termini, l'últim dia de presentació serà el 30 de juny, efectuant-se el càrrec el 6 de novembre de 2017.

02 Qui està obligat a presentar la declaració de la renda 2016?
No hi ha l'obligació de declarar quan es percebin, amb caràcter general, les següents rendes exclusivament: 22.000 euros de rendiments del treball quan provinguin d'un sol pagador o 12.000 euros quan es percebin rendiments de més d'un pagador, sempre que la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin 1.500 euros, pagadors que no retinguin o que ho facin a tipus fix; rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció quan les percepcions no superin 1.600 euros; i rendes immobiliàries imputades, rendiments del capital mobiliari de Lletres del Tresor més subvencions per adquirir habitatges de protecció oficial amb el límit conjunt de 1.000 euros. Tampoc haurà de declarar el contribuent la suma de rendiments i guanys patrimonials no superi 1.000 euros si té pèrdues patrimonials de menys de 500 euros. No obstant això, estaran obligats a declarar en tot cas els contribuents que vulguin obtenir la devolució que els correspongui per aquest impost i els que vulguin exercir el seu dret a la deducció per doble imposició internacional, o reduir la base per aportacions a patrimonis protegits o sistemes de previsió social.

03 Si ha treballat més de 183 dies fora d'Espanya en diferents països, ha de presentar la declaració?
S'entén que un contribuent és resident fiscal a Espanya quan es compleix qualsevol de les següents circumstàncies, indistintament: permanència de més de 183 dies en territori espanyol o que radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics. Així mateix, es presumeix que el contribuent té la residència habitual en territori espanyol quan resideixin en ell el seu cònjuge i fills menors d'edat. Per tant, és possible que hagi de presentar la declaració encara que hagi treballat a l'estranger gran part de l'any.

04 Si durant 2016 ha percebut rendes procedents d'un país estranger on ha tributat per elles, ha d'incloure-les en la seva declaració?
Sí. Els contribuents de l'impost tributen per la seva renda mundial, tot això sense perjudici de l'aplicació del mecanisme corresponent per evitar la doble imposició, en funció del que disposi el Conveni per evitar la doble imposició entre el país en qüestió i Espanya. En aquests casos podrà deduir la menor de les següents quantitats: l'impost pagat al país estranger o el que correspondria haver pagat a Espanya si la renda s'hagués obtingut aquí.

05 Qui composa la unitat familiar a efectes de presentar declaració conjunta? Si estic casat, què em convé més, declaració conjunta o individual?
La unitat familiar la componen els cònjuges i els fills menors d'edat que convisquin amb ells o bé, en els casos de separació legal o quan no hi hagi vincle matrimonial, el pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o altre. En cas de separacions o parelles de fet, sigui quina sigui la convivència dels fills amb els pares, només cal una declaració conjunta, mai dues. L'avantatge de presentar declaració conjunta pel que fa a presentar declaració individual consisteix en la possibilitat d'aplicar una reducció addicional de 3.400 euros a la base imposable, a més de poder compensar rendes o saldos negatius d'un dels membres de la unitat familiar amb les rendes positives dels altres. A causa de la progressivitat de l'impost, i com en la declaració conjunta cal sumar les rendes que perceben tots els membres de la unitat familiar, en general únicament interessarà als matrimonis en què un dels cònjuges no percep ingressos o, si els percep, siguin molt escassos, concretament una base imposable general inferior a 3.400 euros.

06 Es troba vostè inscrit en algun col·legi professional o sindicat?
Si és així, ha de tenir en compte que les quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals, en aquest últim cas quan la col·legiació tingui caràcter obligatori, són fiscalment deduïbles a efectes del càlcul del rendiment del treball, amb el límit de 500 euros.

07 Ha percebut rendiments del treball corresponents a anys passats?
Si la seva empresa li devia salaris d'anys anteriors i els percep el 2016, els pagui l'empresa o el FOGASA, s'imputaran a l'any en què van ser exigibles i, si no ho van ser en 2016, caldrà presentar una declaració complementària de cada exercici a què corresponguin. En canvi, si els salaris s'han percebut com a conseqüència d'una sentència judicial, no importa l'any en què van ser exigibles, sinó que s'imputen a l'exercici en el qual la sentència va ser ferma. Si la sentència, per exemple, va ser ferm en 2016 i no els percebem fins al 2017, serà en 2016 quan calgui imputar.

08 Ha cedit l'ús d'un immoble de la seva propietat a algun dels seus familiars?
Quan l'arrendatari d'un immoble és el cònjuge o un parent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament, el rendiment del capital immobiliari no podrà ser inferior al que resulti de les regles d'imputació de rendes immobiliàries, és a dir, el 2% del valor cadastral de l'immoble, o l'1,1% en els casos en què els valors cadastrals hagin estat revisats en l'exercici o en els deu anys anteriors.

09 Com ha de qualificar l'arrendador la indemnització que rep l'arrendatari d'un local en el supòsit de rescissió anticipada del contracte?
Tots els imports que percep l'arrendador tenen la consideració de rendiments del capital immobiliari, en la mesura que es tracta de rendiments procedents de la titularitat de béns immobles. En aquest cas, aquesta indemnització tindrà la mateixa naturalesa.

10 El no propietari ha d'imputar renda immobiliària per un immoble?
No. Si hi ha drets reals de gaudi, la renda computable a l'efecte de la imputació de rendes immobiliàries correspon a l'usufructuari o titular del dret real, com succeiria amb la part procedent del lloguer si l'immoble està arrendat.

11 El seu banc li ha regalat una tauleta?
No oblidi tributar pel regal, sigui una tablet, sigui qualsevol altre. Això és així perquè els regals es consideren rendiments del capital mobiliari i les rendes satisfetes en espècie es valoren pel seu valor de mercat. A aquest valor s'hi ha d'afegir l'ingrés a compte, llevat que el seu import hagi estat repercutit al perceptor de la renda. L'ingrés a compte ha de determinar la persona o entitat pagadora aplicant el percentatge que correspongui al resultat d'incrementar en un 20% el valor d'adquisició o cost per al pagador del bé, dret o servei lliurat.

12 Té algun incentiu si ha iniciat una activitat en 2016, determinant el rendiment net per alguna de les modalitats d'estimació directa?
Sí. En aquests casos podrà reduir en un 20% el rendiment de l'activitat en el primer període impositiu en què el mateix sigui positiu i en el següent, sempre que no s'hagués exercit cap activitat econòmica en l'any anterior a la data d'inici d'aquesta. Així mateix podrà aplicar les deduccions per incentius previstes en l'Impost sobre Societats.

13 Ha adquirit un vehicle per afectar el desenvolupament de la seva activitat empresarial que desenvolupa com a autònom?
Per deduir l'amortització o les despeses implicades per l'automòbil s'exigeix exclusivitat absoluta en la seva utilització en l'activitat econòmica, de manera que, si es fa servir per a fins particulars, no serà possible.

14 Desenvolupa l'activitat econòmica en el seu habitatge habitual? Quines despeses pot deduir?
De les despeses de titularitat de l'habitatge (IBI, rebut de la comunitat de propietaris, taxes?) Pot deduir aquella part que correspongui proporcionalment amb els metres quadrats utilitzats en l'activitat. En canvi, les despeses de subministraments, com la llum, telèfon, internet, etc. no es poden deduir atenent exclusivament a una proporció entre els metres quadrats afectes a l'activitat econòmica i la superfície total de l'immoble, sinó que es dedueixen aplicant un criteri combinat de metres quadrats amb els dies laborables de l'activitat i les hores en què s'exerceix la mateixa a l'immoble.

15 Està pensant a jubilar-se i que els seus fills continuïn amb el desenvolupament de la seva activitat?
Recordeu que no es genera guany patrimonial en ocasió de les transmissions lucratives d'empreses o participacions, sempre que compleixin els requisits necessaris per aplicar l'exempció del negoci en l'Impost sobre el Patrimoni i la reducció en l'Impost sobre Donacions. D'aquesta manera, és possible dur a terme el relleu generacional sense cost fiscal.

16 Té més de 65 anys i ha transmès un element patrimonial? Què passa en el cas que es tracti del seu habitatge habitual?
Ha de tenir en compte que, si destina l'import obtingut en la transmissió de qualsevol bé o dret a la constitució d'una renda vitalícia assegurada a favor seu, amb un màxim de 240.000 euros, el guany patrimonial derivat de la transmissió no tributarà. Cal que la reinversió tingui lloc en un termini de, com a màxim, sis mesos des del moment de la transmissió. Si l'element transmès constitueix el seu habitatge habitual, el guany patrimonial generat es troba exempta sense necessitat de reinvertir l'import percebut, en tractar-se d'un contribuent de 65 o més anys. Si l'immoble és de guanys i únicament un dels cònjuges compleix el requisit de l'edat, el guany es trobarà exempta en un 50 per cent.

17 Ha venut el seu habitatge habitual el 2016 i pensa destinar l'import obtingut a la rehabilitació d'un immoble de la seva propietat?
En aquest cas és possible exonerar de gravamen el guany patrimonial generat com a conseqüència de la transmissió del seu habitatge habitual, sempre que l'import obtingut es destini a l'adquisició o rehabilitació d'un nou habitatge habitual abans de la conclusió dels dos anys posteriors al moment de la transmissió. En els supòsits de rehabilitació, si abona les factures a poc a poc, a mesura que realitza l'obra, tingui en compte que si transcorren més de dos anys i no s'ha reinvertit la totalitat de l'import, únicament queda exempta el guany patrimonial proporcional a les quantitats reinvertides en el termini esmentat.

18 Ha venut un immoble el 2016? Quin és el preu de transmissió a tenir en compte?
Si el 2016 ha venut un immoble, ha de calcular el guany o pèrdua patrimonial per la diferència entre valor de transmissió i valor d'adquisició, sent el valor de transmissió l'efectivament satisfet, minorat en totes aquelles despeses i tributs inherents a l'operació que hagin corregut a càrrec seu, com ara les despeses de notaria, l'impost de plusvàlua municipal, el cost de la immobiliària que ha actuat com a intermediari, etc. Si l'immoble l'hagués adquirit abans de 1994 consideri la possibilitat de rebaixar el guany patrimonial aplicant els anomenats coeficients d'abatiment.

19 Ha rescatat un pla de pensions el 2016?
Si ho ha rescatat en forma de capital, té la possibilitat de gaudir d'una reducció del 40% sobre les prestacions corresponents a aportacions satisfetes amb anterioritat a l'any 2007. En canvi, si el pla es rescata en forma de renda, no es podrà gaudir d'aquesta reducció. Si s'ha jubilat el 2016, té de termini fins al 31 de desembre de 2018 per rescatar el pla en tot o en part, en forma de capital, i no perdre el dret a la reducció.

20 Ha realitzat durant el 2016 aportacions a sistemes de previsió social?
No us oblideu de reduir la base imposable en els imports aportats. No obstant això, hi ha dos límits que s'apliquen de forma individual per a cada partícip, amb independència de la forma de tributació (individual o conjunta): les quanties no podran excedir de la menor de 8.000 euros anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques. D'altra banda, com a conseqüència de la reducció, no pot resultar negativa la base liquidable general.

21 Està obligat a pagar quantitats a la seva exparella en concepte de pensió compensatòria i anualitats per aliments als seus fills?
La pensió compensatòria és aquella a la qual té dret el cònjuge a qui la separació o divorci produeixi desequilibri econòmic en relació amb la posició de l'altre, que impliqui un empitjorament en la seva situació anterior en el matrimoni, i s'ha de fixar en la resolució judicial. Aquestes quantitats redueixen la base imposable del pagador i tributen com a rendiment del treball per al perceptor. El receptor de la pensió haurà de declarar aquests diners com a renda del treball no sotmesa a retenció, el que pot generar obligació de declarar. Pel que fa a les anualitats per aliments als fills, el que les satisfà podrà aplicar l'escala de gravamen de forma independent l'import de les anualitats per aliments i la resta de la base liquidable general. Per als fills les anualitats per aliments quan es percebin en virtut de decisió judicial es troben exemptes.

22 Ha abonat quantitats per finançar el seu habitatge habitual adquirit abans de l'1 de gener de 2013, havent-se deduït en aquells anys, i té pensant presentar declaració conjunta?
Amb caràcter general pot deduir-se el 15% de les quantitats satisfetes, amb el límit de 9.040 euros. D'aquesta manera, com el límit és per declaració, si un matrimoni ha satisfet quantitats superiors a 9.040 euros, pot interessar que cada un d'ells presenti la declaració individual, i així podran aplicar la deducció els dos operant el citat límit en cada un.

23 Forma part d'una família nombrosa? Ha estat mare el 2016?
Si forma part d'una família nombrosa, podrà gaudir d'una deducció en quota de fins a 1.200 euros. Per tenir dret a l'aplicació d'aquesta deducció els contribuents hauran de realitzar una activitat per compte propi o d'altri, per la qual estiguin donats d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social, percebre prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació o cobrar pensions abonades per la Seguretat Social, classes passives o mutualitats de previsió social alternatives. La deducció per maternitat requereix que la mare realitzi una activitat per compte propi o d'altri per la qual estigui donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat corresponent. D'aquesta manera, no es pot aplicar la deducció quan la treballadora es trobi de baixa per excedència voluntària, perquè no desenvolupa una activitat per compte d'altri. Tampoc té dret a aplicar la deducció la mare que es troba en situació d'incapacitat, però sí aquella que es trobi de baixa per malaltia.

24 Ha rebut el 2016 interessos d'un préstec que va pagar de 2011 a 2016 en excés per aplicació d'una clàusula sòl? Què ha de fer?
Ni els interessos percebuts en 2016 per acord, laude arbitral o sentència es consideren renda, ni tampoc haurà de tributar pels interessos indemnitzatoris percebuts. Si els interessos van ser base de la deducció per adquisició d'habitatge en aquests exercicis, en la renda 2016 haurà de sumar a la base imposable les deduccions excessives del 2012, 2013, 2014 i 2015 sense afegir interessos de demora. Pel que fa als interessos del 2016, el que procedeix és no deduir. Si els interessos es van deduir a la base, ha de presentar complementàries dels exercicis 2012 a 2015 abans del 30 de juny de 2017, sense pagar interessos o recàrrecs.

25 Si s'equivoca en contra en presentar la renda 2016?
Aquest any, per primera vegada, la rectificació de l'IRPF es pot fer presentant una nova declaració, ja correcta, en la qual marqui la casella 127.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema