14 de maig de 2018
14.05.2018

Com fer la declaració de la Renda per primera vegada

Abans de complir amb Hisenda, és convenient saber els requisits i les diferents vies per fer-ho

14.05.2018 | 10:47

La campanya de la declaració de la renda 2017 ja està en marxa i són molts els contribuents que hauran de realitzar aquest important tràmit per primera vegada. Per a tots ells, igual que per a la resta de ciutadans que facin la declaració, el calendari s'estén des del 4 d'abril fins al pròxim 2 de juliol i són diverses les vies disponibles per obtenir l'esborrany en línia.

Sol·licitar l'esborrany a través de Renda Web

El primer que cal fer és entrar a la web de l'Agència Tributària i accedir al Portal de Renda 2017. Un cop dins se'ns donarà la possibilitat d'obtenir un número de referència, per al qual caldrà comptar amb un certificat electrònic o estar registrat en el sistema Clau PIN. Si no és així, haurem de seleccionar l'opció 'Servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB)' i posteriorment clicar a "amb número de referència".

En aquesta finestra se'ns sol·licitarà el DNI i després d'indicar que no comptem amb un nombre de referència caldrà aportar la data de validesa del DNI i un compte bancari del qual l'interessat sigui titular.

Després d'aquests senzills passos rebrem un número de referència amb el qual tornar al 'Servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB)' i poder accedir a l'esborrany.

A partir d'aquest any també serà possible obtenir l'esborrany a través de l'aplicació que l'Agència Tributària ha posat a disposició dels contribuents. Per accedir-hi caldrà aportar el número de referència o estar registrat en el sistema Clau PIN, el qual requereix d'un registre previ com es detalla en la pròpia web.

Obligats a declarar

Estan obligats a presentar la declaració (sigui confirmant un esborrany a través de Renda WEB o bé presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, excepte alguns casos que comentem a continuació:
 
1. No tens obligació si guanyes menys de 22.000 euros anuals:
-Sempre que vinguin d'un sol pagador.
-Quan hi hagi diferents pagadors, sempre que la suma del segon i les següents per ordre de quantia no superin els 1.500 euros en conjunt.
-Quan els únics rendiments de treball siguin prestacions passives la retenció aplicables s'hagués realitzat d'acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146). Què són les prestacions passives? Pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, Plans de previsió assegurats i prestacions d'assegurances de dependència ...
Estàs exempt de fer la declaració si has guanyat menys de 12.000 euros anuals amb diversos pagadors:
- Quan els rendiments del treball vinguin de més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i següents superin la quantitat de 1.500 euros anuals.
- Si es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
- Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
- Si es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.
Al 2017 tenen aquesta consideració el tipus de retenció del 35 per 100 o del 19 per 100 (quan els rendiments procedeixin d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros) aplicable a les retribucions percebudes per la condició d'administradors i membres dels consells d'administració, de les juntes que facin les seves vegades i altres membres d'altres òrgans representatius, així com el tipus de retenció del 15% aplicable als rendiments derivats d'impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

2. Estan exempts de declarar els rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

S'exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals els guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva en què la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s'hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva no es pot computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a l'efecte dels límits excloents de l'obligació de declarar.

3. Estan exempts de declarar amb un límit conjunt de 1.000 euros anuals, les rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat.
En cap cas estan obligats a declarar (excepte als efectes del que preveu l'apartat següent) els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

-Tots aquests límits s'apliquen tant en tributació individual com en tributació conjunta.
-Els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o superin els imports màxims indicats estan obligats a realitzar l'IRPF.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook