15 de gener de 2019
15.01.2019
Diari de Girona

Hisenda tornarà a salvar les pensions amb un préstec de 15.000 milions d'euros

El dèficit de la Seguretat Social se situarà aquest any en l'1,1% del PIB

15.01.2019 | 00:06
Hisenda tornarà a salvar les pensions amb un préstec de 15.000 milions d'euros

El Pressupost de la Seguretat Social per al 2019 inclou un préstec de l'Estat per import de 15.164 milions d'euros per garantir l'equilibri dels comptes del sistema, segons consta en el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a aquest any.

Aquest préstec és de la mateixa quantia que el crèdit consignat el 2018. El Govern estima que el dèficit de la Seguretat Social se situarà aquest any en l'1,1% del PIB, es reduirà el 2020 fins al 0,9% del PIB i baixarà fins al 0,4% el 2021.

La principal font de finançament de la Seguretat Social el 2019 tornaran a ser les cotitzacions socials, que permetran finançar un 77,1% del pressupost total, amb uns ingressos estimats per aquest concepte de 123.584 milions d'euros, un 7,5% més.

Després de les cotitzacions, les aportacions de l'Estat són les que tenen més pes en el finançament del pressupost de la Seguretat Social. Per al 2019, aquestes aportacions s'eleven a 15.484 milions d'euros, un 4% més, dels quals 7.337 milions corresponen al pagament dels complements a mínims, pràcticament la mateixa quantitat que el 2018.

El 2019 es pressuposta per primera vegada com a aportacions de l'Estat una transferència a la Seguretat Social en suport a la seva sostenibilitat pressupostària per valor de 850 milions d'euros.

Les aportacions de l'Estat per finançar les pensions no contributives i les prestacions no contributives de protecció a la família assoliran els 4.458 milions d'euros (+7,4%) i l'import destinat a l'atenció a la dependència serà de 2.232 milions d'euros, dels quals 1.723 milions corresponen al finançament del mínim garantit per l'Estat, 315 milions al finançament per l'Estat de les quotes socials dels cuidadors i 100 milions per al nivell acordat.

A escala financera, es dota la Seguretat Social d'un préstec de l'Estat de 15.164 milions d'euros per equilibrar els comptes del sistema, però també està previst utilitzar el Fons de Reserva i altres fons del sistema per import de 3.693 milions d'euros, segons consta en el projecte pressupostari.

El Govern precisa que la disposició de l'anomenada 'guardiola de les pensions' es realitzarà per atendre, exclusivament, les insuficiències de finançament de les pensions contributives.

Els comptes públics dissenyats pel Govern per al 2019 tenen en compte un pressupost de despeses per a la política de pensions de 153.864 milions d'euros, un 6,2% més que el 2018.

Aquest increment es deu al fet que els pressupostos per al 2019 incorporen la paga compensatòria als pensionistes per la desviació de preus el 2018 i la pujada de les pensions contributives en un 1,6% amb caràcter general i un 3% en el cas de les mínimes i no contributives.

Aquestes mesures, juntament amb el nombre més gran de pensionistes i l'efecte composició, eleven la despesa en pensions un 6,2% respecte al 2018, sent la principal partida de la despesa social en termes quantitatius.

En total, el pressupost consolidat de despeses no financeres de la Seguretat Social ascendeix per al 2019 a 158.906 milions d'euros, un 7,1% més, mentre que el d'ingressos suma 140.256 milions d'euros, un 7% més que el 2018, amb una diferència de -18.651 milions d'euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook