El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat va fer efectiu el divendres 22 de febrer el pagament del 90% dels imports dels ajuts directes associats agrícoles a l'arròs, fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics i tomàquet per a la indústria, per un import total de 4.222.472 euros a 12.760 beneficiaris. I també va abonar el pagament dels ajuts directes associats ramaders a vaques alletants, boví de llet, oví i cabrum, per un import de 15.443.223 euros a 2.968 beneficiaris. El total atorgat ha estat de 19.665.696 euros. Agricultura va anunciar fa uns dies que el pagament dels ajuts directes associats ramaders al boví d'engreix es pagarà a principis de març.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comunca (PAC), són finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció. Durant el segon trimestre de 2019, un cop siguin definitius els imports unitaris fixats pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), es pagarà la resta de liquidacions que resultin dels percentatges fins ara retinguts del 5% del pagament bàsic, pagament verd, i complement de joves, així com del 10% restant de les ajudes associades que es van pagar el dia 22.

Imports per tipologia

Per una banda, les ajudes destinades a l'agricultura han comptat amb sis línies de productes diferents. Per exemple, l'ajut associat als fruits de closca i les garrofes compta amb un import de 694.835 euros i ha beneficiat a 5.804 usuaris del sector d'arreu del territori. Pel que fa al cultiu d'arròs, l'import ha estat de 2.139.873 euros, destinats a 1.498 beneficiaris. En el cas de l'ajut associat als cultius proteics, que són les proteaginoses i les lleguminoses, la suma ha estat de 944.949 euros atorgats a 3.859 beneficiaris. Pel que fa a les oleaginoses, l'import ha estat de 423.949 euros, i els beneficiaris, un total 1.562. L'ajut associat als llegums de qualitat compta amb un import d'11.818 euros que han estat destinats a 32 beneficiaris. Per acabar, l'ajut associat al tomàquet per a indústria ha estat de 7.049 euros per a 5 beneficiaris.

Per altra banda, cap al sector ramader també s'han destinat sis tipologies d'ajudes diferents. Per començar, l'ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants ha estat de 5.766.914 euros, per a 1.504 beneficiaris. L'ajuda destinada a les explotacions de boví de llet contempla 6.225.314 euros per a 491 receptors. L'ajut associat a les explotacions de cabrum correspon a 158.685 euros per a 283 beneficiaris, mentre que per al d'oví l'import ha estat de 2.707.819 euros destinats a 647 usuaris. L'ajut associat per als ramaders de boví de llet amb drets especials el 2014 contempla 118.851 euros per a 2 receptors, mentre que l'ajut per als ramaders d'oví i cabrum amb drets especials el 2014 ha estat de 465.640 euros per a 41 receptors.