Avui, el Govern i l'Institut Català de les Dones (ICD) ens situem, com no pot ser d'una altra manera, al costat de les reivindicacions del teixit associatiu de dones i el moviment feminista i recolzem la iniciativa de la vaga.

I amb motiu del Dia Internacional de les Dones, des de l'ICD divulgem la campanya #SomAquí #Som8deMarç, que mostra la sintonia del Govern amb els moviments feministes i vol ser un reconeixement a les seves importants aportacions a la societat i per als drets de les dones.

És gràcies als moviments feministes i les dones que surten al carrer a reclamar els seus drets que hem avançat i avancem en el dret de la igualtat d'oportunitats de dones i homes. Com molt bé queda explicat a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: «Aquest dret no només ha d'ésser reconegut legalment, sinó que, a més, s'ha d'exercir d'una manera efectiva (...) A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals (...) resultat d'estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l'educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l'organització social, entre altres àmbits».

Aconseguir la igualtat efectiva de drets de dones i homes i l'erradicació de la violència masclista són objectius fonamentals del Govern. Queda molta feina per fer perquè encara hi ha discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida.

Si analitzem les xifres, tenim que l'atur és més elevat en dones que en homes, un 12,7%, enfront d'un 10,9% en homes; la diferència salarial entre dones i homes és una realitat tossuda, i en les ocupacions elementals arriba al 32,6%; el temps de paraula de les dones a la televisió i la ràdio suposa només un 27,3% del total d'intervencions; les dones tenen més malalties cròniques que els homes amb 6 punts de diferència que es manté en el temps; i la representació política de les dones continua sent minsa a les alcaldies, en què només son un 18,4%, i les regidories, que les dones exerceixen en un 35,2%.

Per avançar en l'objectiu de la igualtat efectiva de dones i homes, el Govern de la Generalitat té previst endegar més de 300 mesures en el marc del Pla estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2019-2022 que coordina i impulsa l'ICD i on estan implicats tots els departaments de la Generalitat. Aquest pla també integra el II Programa d'Intervenció Integral Contra la Violència Masclista 2019-2022. Els 6 eixos de l'actuació són l'educació i la promoció de valors i models igualitaris; la promoció de l'equitat en el treball i la corresponsabilitat en els usos dels temps; la prevenció i l'erradicació de la violència masclista; la participació política i social i l'apoderament personal i comunitari de les dones; la visibilització de les dones i comunicació no sexista, i la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

Si oblidem la meitat de la població en qualsevol camp o organització, ens estem perdent el 50% del talent i coneixement. Quan incorporem les dones i la perspectiva que ens aporta la mirada de gènere sempre sumem i guanyem.