Ja han passat 27 anys des que es va instaurar la Sol·licitud Única d'Ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC). Aquesta és la cinquena campanya des de la implantació de l'última reforma. La Unió d'Agricultors i Ramaders (UAG, per les seves sigles en castellà) ha elaborat un interessant informe en què es recullen algunes novetats de la PAC 2019:

- Cap d'explotació: s'ha d'indicar, en el cas que el sol·licitant dels ajuts no sigui el cap de l'explotació, la identificació de l'esmentat cap de l'explotació i la relació amb el sol·licitant de l'ajuda (si és cònjuge del titular, familiar del titular o no té relació de parentiu), així com el percentatge (%) de temps que dedica a l'explotació. S'ha de consignar el valor de 0-25%, 25-50%, 50- 75%, 75-100% o 100%. En aquest sentit, s'introdueix el concepte «cap d'explotació»: persona física responsable de les operacions financeres i de produccions habituals i diàries de l'explotació agrícola.

- Altres dades de l'explotació: s'indicarà l'any de començament de treball en l'explotació i la formació agrària: 1) Només experiència pràctica agrària; 2) Cursos de formació agrària; 3) Formació professional agrària o 4) Estudis universitaris o superiors agraris), i si té algun curs de formació en els últims 12 mesos (SI / NO).

- Destinació de la producció: pels recintes declarats de cultius energètics, proteics, hortícoles i flors, s'ha de declarar la destinació de la producció entre: 1) Consum en fresc; 2) Processament industrial; 3) Llavors o plantes amb fins comercials; 4) Energies renovables i 5) Adobat en verd.

- Són cultius potencialment amb ús «energètic» la major part dels cereals i les oleaginoses i, per això, és obligat indicar aquestes destinacions en molts dels recintes dels expedients.

- Nova informació de fruites i hortalisses: els productors de fruites i hortalisses que realitzin la sol·licitud PAC, hauran de declarar en el cas de fruiters (no inclou vinya ni oliverar, però sí fruita seca) varietat i/o any de plantació.

- Pastures comunals d'utilització en comú: en el cas de les pastures comunals, només es podrà declarar com a activitat la de pasturatge o sega, i no és possible declarar altres activitats de manteniment com tasques de desbrossament o femada.

- La consideració de risc que es va incloure el 2018 pels guarets que es mantenen com a tals 5 anys consecutius s'amplia a altres cultius i pastures, on només es declaren activitats de manteniment durant 5 anys seguits. Perquè segueixin servint per als ajuts, es requereix l'al·legació Sigpac que justifiqui que es realitza efectivament l'activitat de manteniment.

-Cultius proteics: s'elimina la necessitat d'aportar una prova de venda, però han de seguir dedicant-se a l'alimentació animal i en un control de camp es pot requerir informació que justifiqui la seva destinació (en el cas de les oleaginoses no cal, ja que el que es destina a alimentació animal són els subproductes de la indústria). A aquesta ajuda no s'hi poden acollir els cultius destinats a adob en verd i tampoc les superfícies per a l'obtenció de llavors amb fins comercials (Ull!, això és nou).

- Jove ramader: es defineix com a «Jove ramader» el que compleix els requisits del complement de pagament a joves agricultors, i com a ramader el que comença la seva activitat complint amb els requisits establerts d'accés a la Reserva Nacional. Aquests conceptes passen a ser camps que han de declarar-se en la sol·licitud d'ajudes.

- Inici de l'activitat: els joves ramaders que comencen la seva activitat després de l'1 de gener de 2019 tindran dret a l'ajut pels animals del 30 d'abril. Per a la resta de ramaders, es fan servir els animals presents en 4 dates, entre aquestes l'1 de gener.

-Es permet el prorrateig d'animals per complir amb els llindars mínims en els ramaders amb inici d'activitat i canvis de titularitat. El dit prorrateig considera els mesos en què el sol·licitant ha exercit l'activitat.

- Ampliació del termini de sol·licituds: s'habilita a les comunitats autònomes per a l'ampliació del termini fins al límit del Reglament del 15 de maig, essent suficient amb la comunicació al Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).

- Declaració responsable: en la nova informació mínima de la sol·licitud del cap d'explotació, es recull la declaració expressa perquè es facilitin els personals mínims exigibles perquè el titular cadastral pugui exercir els seus drets d'accés, declaració responsable en què s'indica que coneix la normativa en vigor de varietats modificades genèticament per al cultiu de blat de moro, l'obligació de declarar tots els anys i de forma gràfica les sol·licituds de fruites i d'hortalisses, mitjançant la sol·licitud única o de les vies que l'autoritat competent estableixi a aquesta fi (en el cas de fruiters, indicar l'any de plantació, l'espècie i la varietat, i en hortícoles les espècies a implantar en la campanya sobre la mateixa superfície). Pel que fa a les dades relatives a la destinació de la producció dels cultius proteics, flors, hortícoles i energètics, desapareix la referència a la presentació de croquis excepte per a parcel·les de concentració parcel·lària.

- Superfícies d'Interès Ecològic (SIE): a les SIE s'actualitza el text dels guarets amb espècies mel·líferes aclarint que és obligat que se sembri una barreja d'espècies d'un mínim de 4 famílies diferents i que la llista d'espècies elegibles es publicarà anualment en l'inici del període de sol·licitud única de cada campanya. També s'inclou la restricció per als cultius miscanthus i silphium que serveixin de SIE de no ús de fertilitzants minerals ni productors fitosanitaris.

-Registre d'explotacions: s'inclou l'obligació de fer una declaració anual als agricultors del sector de fruites i hortalisses: «els agricultors en el sector de les fruites i hortalisses han de fer declaració anual de les superfícies de fruites i hortalisses a través de la sol·licitud única d'ajut de la PAC o del POSEI (en cas de les Illes Canàries) o dels mitjans electrònics establerts per l'autoritat competent».