07 de abril de 2019
07.04.2019
Diari de Girona

Guia per a una campanya de renda sense paper

?Les principals novetats per als autònoms i les mares treballadores

06.04.2019 | 23:36
Guia per a una campanya de renda sense paper

Cita amb Hisenda. La campanya de l'IRPF corresponent als ingressos de 2018 va començar dimarts, i les novetats normatives més rellevants afecten autònoms, mares treballadores, llars amb estudiants becats o famílies nombroses. Jesús Sanmartín, president del Registre d'Economistes i Assessors Fiscals, respon preguntes d'interès.

'Agència Tributària fa un pas cap a la digitalització completa del procés: després d'haver suprimit des de 2014 l'opció, ja llavors residual, de fer la declaració a mà, aquest any s'extingeix la possibilitat d'imprimir la «predeclaració». Serà per això la primera campanya sense paper, la més telemàtica.


Té obligació de presentar la declaració?

No existeix l'obligació de declarar quan es percebin, amb caràcter general, les següents rendes exclusivament: 22.000 euros de rendiments del treball quan provinguin d'un sol pagador o 12.643 euros quan es percebin rendiments de més d'un pagador, sempre que la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors no superin 1.500 euros; en cas de rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials, quan les percepcions no superin 1.600 euros; en rendes immobiliàries, rendiments de Lletres del Tresor o subvencions per a adquirir habitatges protegits, el límit és de 1.000 euros. No obstant això, estaran obligats a declarar en tot cas els contribuents que vulguin obtenir la devolució que els pugui correspondre.


Si s'equivoca en contra seva en presentar la declaració, com pot esmenar l'error?

La sol·licitud de rectificació de l'IRPF es pot realitzar presentant una nova declaració, ja correcta, marcant la casella corresponent.


La beca pública que li han concedit per realitzar estudis tributa íntegrament?

Com a novetat per a l'exercici 2018 s'incrementa el límit exempt de les beques públiques i les concedides per entitats de mecenatge per a cursar estudis. La quantitat exempta s'eleva a 6.000 euros anuals (abans 3.000) i fins als 18.000 euros a l'any si la beca té per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a estudis reglats (fins al nivell de màster inclòs o equivalent) o fins a 21.000 euros anuals quan, a més, es tracti d'estudis a l'estranger. La dotació exempta de les beques per a la realització d'estudis de doctorat s'eleva fins als 21.000 euros si es cursen a Espanya o als 24.600 euros si es realitzen a l'estranger.


Ha estat tot l'any o part del mateix a l'estranger prestant algun tipus de servei.

Si durant 2018 s'ha desplaçat fora d'Espanya per prestar els seus serveis en un o en diversos països, no haurà de declarar la totalitat del sou percebut perquè estarà exempta la part corresponent als dies treballats a l'estranger, amb un límit màxim de 60.100 euros, sempre que en els territoris en què es facin els treballs s'apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga al nostre i no es tracti d'un país o territori considerat com a paradís fiscal.


Té més de 65 anys i ha obtingut un guany patrimonial en 2018 per la venda d'algun element patrimonial.

En aquest cas no tributa el guany sempre que l'import total obtingut es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor d'un màxim de 240.000 euros. En tot cas, aquests contribuents no han de tributar pels guanys obtinguts quan transmetin el seu habitatge habitual.


Quins requisits s'han de complir per no tributar pel guany obtingut de l'habitatge habitual?

És necessari reinvertir l'import total obtingut en l'adquisició d'un altre habitatge habitual. Si l'import reinvertit és inferior al percebut, el guany patrimonial quedarà exempt en la mateixa proporció en què estigui l'import reinvertit respecte de la quantitat total obtinguda en la venda. La reinversió haurà d'efectuar-se en el termini de 2 anys des de la data de transmissió de l'anterior. També és admissible aplicar l'exempció quan les quantitats obtingudes es destinin a pagar un nou habitatge habitual adquirit en els dos anys anteriors a la transmissió.


L'han acomiadat i ha percebut alguna quantia en concepte d'indemnització.

La indemnització per acomiadament o cessament queda exempta de l'impost en la quantia establerta amb caràcter obligatori en l'Estatut dels Treballadors, en la normativa de desenvolupament del mateix o en la reguladora de l'execució de sentències, sempre que no sigui per acord, conveni o pacte. No obstant això, hem de tenir present que existeix un límit absolut a l'exempció de 180.000 euros, havent-se de tenir en compte que no afecta els ERO aprovats o els acomiadaments col·lectius en els quals s'hagués obert el període de consultes abans d'1 d'agost de 2014, encara que l'acomiadament es produeixi posteriorment.


Si l'inquilí no li ha pagat part del lloguer, ha de declarar-lo igualment?

Encara que no s'hagi produït el cobrament, les quantitats reportades han de declarar-se, ja que s'aplica el criteri d'imputació de l'exigibilitat. Ara bé, d'igual forma podran deduir-se les quantitats que tinguin la consideració de saldos de dubtós cobrament, si es compleixen les condicions per a això (concurs de l'inquilí o que hagin transcorregut sis mesos des de la primera gestió de cobrament fins al 31 de desembre de 2018).


Qui ha de declarar els interessos d'un compte bancari quan hi figura més d'un titular?

En principi els interessos han de declarar-los tots els titulars del compte per parts iguals a aquests, o en la part que a cadascun li correspongui. No obstant això, aquesta atribució pot desvirtuar-se si es prova que els diners dipositats en la mateixa són solament propietat d'un dels titulars del compte, en aquest cas, els rendiments li correspondran exclusivament a ell.


Si és empresari o professional, sap que hi ha novetats quant a les despeses que pot deduir?

A partir de 2018, com a novetat, es regula la deduïbilitat de dues despeses a l'efecte de la determinació del rendiment net: els de subministraments en cas de contribuents que desenvolupen l'activitat en el seu habitatge habitual i els de menjars o allotjament en l'exercici de l'activitat. Dels subministraments en l'habitatge habitual afectat parcialment a l'activitat econòmica, com aigua, gas, electricitat, telefonia i internet, es pot deduir el 30% de la part proporcional dels mateixos als metres quadrats destinats a l'activitat, en relació amb la superfície total de l'habitatge. També es poden deduir les despeses de manutenció incorregudes a realitzar l'activitat, que s'abonin per qualsevol mitjà electrònic de pagament, fins a un màxim de 26,67 euros o 48,08 euros al dia, si no es pernocta.


Ha venut algun actiu? Sap quin és el preu de transmissió que ha de tenir en compte?

Si l'any 2018 ha venut un bé o dret, ha de calcular el guany o pèrdua patrimonial per la diferència entre valor de transmissió i valor d'adquisició, sent el valor de transmissió l'efectivament satisfet, sempre que no resulti inferior al de mercat; en aquest cas preval aquest, minorat en totes aquelles despeses i tributs inherents a l'operació que hagin corregut a càrrec seu, com, per exemple, les despeses de notaria, l'impost de plusvàlua municipal, el cost de la immobiliària que ha actuat com a intermediari, etc. Si l'immoble l'hagués comprat abans de 1994, consideri la possibilitat de rebaixar el guany patrimonial aplicant als coeficients d'abatiment.


Si té la guarda i custòdia compartida, existint anualitats per aliments per decisió judicial, sap si pot optar per l'aplicació del règim d'anualitats per aliments?

El progenitor o progenitors que tinguin la guarda i custòdia dels fills, encara que sigui compartida, podran aplicar-se el mínim per descendents, per ser la persona amb la qual els descendents conviuen, i això és incompatible amb l'especialitat aplicable en els supòsits d'anualitats per aliments a favor dels fills. En cas que s'extingeixi la guarda i custòdia sobre un fill per aconseguir aquest la majoria d'edat, s'aplicarà l'anteriorment reflectit mentre el contribuent progenitor de què es tracti mantingui la convivència amb el fill.


Què s'entén per aliments a favor dels fills?

S'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment, habitació, vestit i assistència mèdica. Els aliments comprenen també l'educació i instrucció del fill mentre sigui menor d'edat i encara després, quan no hagi acabat la seva formació per causa que no li sigui imputable. Entre els aliments s'inclouran les despeses d'embaràs i part, si no estan coberts d'una altra manera.


En el cas de separació matrimonial, coneix com s'aplica el mínim per als fills comuns?

Correspondrà a qui, d'acord amb el que es disposa en el conveni regulador aprovat judicialment, tingui atribuïda la guarda i custòdia dels fills en la data de meritació de l'impost, en tractar-se del subjecte que ha de conviure amb aquells. En conseqüència, haurà d'atendre's al cònjuge que tingui atribuïda aquesta guarda i custòdia en la data en què es produeixi la meritació. No obstant això, quan sigui compartida, es prorratejarà entre tots dos, amb independència d'aquell amb qui estiguin convivint a 31 de desembre.


Si durant 2018 ha aportat a un pla de pensions, sap que pot reduir la seva factura fiscal?

En aquests casos pot reduir en la base imposable del seu impost les quantitats aportades amb el límit menor de 8.000 euros anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici. A més, si un cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o aquests són inferiors a 8.000 euros anuals, l'altre cònjuge podrà reduir per les aportacions que realitzi al seu pla de pensions fins a un màxim de 2.000 euros.


Quins conceptes, a més del préstec, pot incloure en la base de la deducció per adquisició d'habitatge habitual adquirit abans de 2013?

Es poden deduir quantitats satisfetes per assegurances de vida o per assegurances de llar en la mesura en què siguin obligatòries segons les condicions de contractació establertes pel banc. També les despeses d'advocat, procurador... incorregudes en la demanda per anul·lar la clàusula sol del préstec utilitzat en el finançament d'aquest habitatge. Recordi que l'import màxim de deducció és el 15% de les quantitats satisfetes amb una base màxima de deducció de 9.040 euros (límit màxim per contribuent i declaració).


És mare amb feina fora de la llar i el seu fill té menys de 3 anys?

Les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o d'altri, per la qual estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, poden minorar la quota de l'impost fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de 3 anys. La novetat amb efectes per a l'exercici 2018 és que es podran deduir 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la deducció hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de 3 anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.


Forma part d'una família nombrosa?

Per a aquells ascendents que formin part d'una família nombrosa, o per a aquells ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb 2 fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tinguin dret a la totalitat del mínim per descendents, la llei de l'impost regula una deducció de fins a 1.200 euros anuals (2.400 euros si es tracta de família nombrosa de categoria especial). La novetat per a l'exercici 2018 és que s'amplia la quantia de la deducció en 600 euros addicionals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui. No obstant això, en aquest exercici sols s'aplica des d'agost a cap d'any, a raó de 50 euros al mes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook