El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat aquest dilluns una guia sobre el registre de jornada per facilitar l'aplicació pràctica de la norma en relació amb aquest deure empresarial.

Així, el document recull que el registre horari s'aplica a la totalitat de treballadors, al marge de la seva categoria o grup professional, a tots els sectors d'activitat i totes les empreses, "qualsevol que sigui la seva grandària o organització de treball", sempre que estiguin incloses en l'article 1 de l'Estatut dels Treballadors.

"Les empreses queden obligades al registre diari de jornada també respecte de treballadors mòbils, comercials, temporals, treballadors a distància o qualssevol altres situacions en què la prestació laboral no es desenvolupa, total o parcialment, al centre de treball de l'empresa", apunta la guia.

No obstant això, com a excepció recull que estaran exclosos de 'fitxar' el personal d'alta direcció, però no els treballadors que no sent estrictament personal d'alta direcció, són comandaments intermedis, càrrecs de confiança o amb exercici d'especials responsabilitats, encara que tinguin pactat un règim de lliure disponibilitat del temps de treball o formi part de les seves obligacions contractuals la seva plena disposició horària per al compliment de la seva activitat professional.

En aquest cas, Treball creu que també poden produir-se situacions d'abús de dret i per això, assegura que sí s'haurà de realitzar un registre de la jornada, però "sense perjudici de l'acreditació del seu temps de treball mitjançant el pacte de disponibilitat horària". Per al Ministeri, s'interpreta que la retribució obtinguda pel treballador per aquesta disponibilitat horària ja compensa de manera "proporcionada" aquesta major exigència de temps de treball.

No obstant això, assegura que a través de la negociació col·lectiva o mitjançant un acord amb l'empresa s'ha de deixar constància d'aquesta circumstància per "evitar situacions abusives o desproporcionades".