La recaptació dels impostos gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha crescut un 7,3% en relació amb l'any anterior durant els primers tres mesos del 2019, fins als 758,1 milions d'euros en concepte de tributs propis i cedits, segons conclou l'informe trimestral dels tributs de la Generalitat. En conjunt, els ingressos tributaris de la Generalitat van ascendir a 5.457,9 milions d'euros, un 7,80% més que el mateix període del 2018. En aquest cas, s'inclouen els ingressos dels tributs de l'ATC, les bestretes del model de finançament -794,1 milions d'euros, un 8,14% més- i la resta d'impostos gestionats per l'Estat i transferits després a la Generalitat, que sumen 36 milions d'euros (+28,37%).

L'augment de 51,8 milions d'euros en la recaptació dels tributs gestionats per l'ATC respon sobretot al «bon comportament» de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que va aportar 516,1 milions d'euros, un 8,74% més que el 2018 -41,5 milions d'euros- en créixer tant el nombre d'autoliquidacions com la base imposable. D'aquesta partida, l'impost sobre transmissions patrimonials va aportar 376,9 milions d'euros, un 8,57% més que el 2018; l'impost sobre actes jurídics documentats va generar 135,6 milions d'euros, un 9,59% més; i l'impost sobre operacions societàries va sumar 3,5 milions d'euros, un 3,65% menys.

Dins de l'àmbit dels tributs cedits, l'impost de successions i donacions, en el seu conjunt va créixer un 3,18% fins als 136,8 milions d'euros, gràcies a successions, que va augmentar un 9,61%, compensant la davallada de donacions (-14,66%).

Pel que fa als tributs sobre el joc, també va disminuir un 11,72%, en comparació amb el primer trimestre del 2018. D'acord amb les conclusions de l'informe, aquesta baixada en la recaptació pot respondre a desfasaments temporals en la comptabilització dels ingressos, ja que "no hi ha elements objectius que facin pensar en una baixada important en la recaptació d'aquests impostos". Pel que fa a l'impost de patrimoni encara no s'ha produït l'ingrés corresponent a la campanya anual, que finalitza el 30 de juny.

En l'apartat de tributs propis, la Generalitat no disposa de dades comparables. En xifres absolutes, l'impost sobre grans establiments comercials és el que va presentar un contret superior de 10,7 milions d'euros, l'impost sobre les begudes ensucrades envasades va recaptar 8,4 milions d'euros; i l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen per a l'aviació comercial va aportar 4,3 milions d'euros.

En el cas de l'impost sobre habitatges buits, es van reconèixer drets per 10,37 milions d'euros, amb una disminució del 21,24% si es compara amb el primer trimestre de l'any anterior, quan es va aconseguir una suma de 13,2 milions d'euros. El Departament d'Economia i Hisenda ha apuntat que, tot i que el termini de pagament d'aquest tribut és entre l'1 i el 20 de març, durant el segon trimestre poden haver-hi ingressos pendents d'aplicació.

Pel que fa als ingressos de tributs recaptats per l'Estat i posteriorment transferits a la Generalitat, l'import total va ser de 36 milions d'euros, un 28,37% més que l'any anterior. L'augment més gran de recaptació es produir en l'impost sobre determinats mitjans de transport que va augmentar un 50,26%, fins als 16,8 milions d'euros.

A continuació es troba la recaptació de 9,8 milions d'euros de l'impost sobre hidrocarburs, que s'ha integrat en el tipus estatal especial i ha quedat inclòs en les bestretes estatals. A més, els ingressos provinents del joc per Internet van créixer un 39,14% amb un contret de 9,3 milions d'euros, tot i que l'increment no és comparable amb el 2018 per la irregularitat temporal en el pagament de les transferències de l'Estat, ha apuntat la conselleria a l'informe.

En el cas de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, l'Estat encara no ha transferit la recaptació perquè el termini de pagament encara no ha finalitzat.