Uns 138.800 nens de Catalunya rebran avui les prestacions no contributives d'ajudes familiars de la Seguretat Social, millorades en el cas de les famílies que sofreixen pobresa severa, que ascendeixen a 588 euros a l'any. Dels 138.800 nens que rebran les ajudes, 64.354 tenen dret a la prestació anual de 341 euros i 74.446, a una prestació superior, la citada de 588 euros, per tractar-se de famílies en pobresa severa.

A tot Espanya, són 1.078.249 nens els que rebran demà unes més elevades prestacions familiars, després que l'entrada en vigor del decret llei de protecció social i lluita contra la precarietat laboral augmentés la seva quantia i en facilités l'accés.

L'ajuda aquest any s'incrementa després d'estar congelada des de l'any 2000. L'ajuda de 291 euros pujarà un 17 per cent fins als 341 euros anuals. En el cas de famílies en situació de pobresa severa la quantia es duplica fins als 588 euros.

Per accedir a la prestació econòmica per fill a càrrec de 341 euros el límit d'ingressos familiar és de 12.313 euros a l'any, que poden arribar als 18.532 euros en el cas de les famílies nombroses. Al seu torn, el límit d'ingressos s'incrementa en 3.002 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs. Actualment, 384.974 famílies de tot l'Estat es beneficien d'aquesta assignació que protegeix 498.040 nens.

En el cas de les famílies amb menys recursos, les que es beneficien de la prestació de 588 euros a l'any, el límit d'ingressos oscil·la entre els 4.679,99 euros o menys per a les unitats familiars formades per un adult i un menor de 14 anys , i els 6.839,99 euros per a les famílies d'un adult i tres menors. En aquesta situació hi ha 381.728 unitats familiars, en total, 580.209 nens i nenes.

Cobrir necessitats econòmiques

Les prestacions familiars estan destinades a cobrir la situació de necessitat econòmica o d'excés de despeses que produeix, per a determinades persones, l'existència de responsabilitats familiars i el naixement o adopció de fills en determinats casos.

Hi ha tres tipus de prestacions. D'una banda, hi ha l'assignació econòmica per a cada fill menor de divuit anys o major d'aquesta edat i que estigui afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent, a càrrec del beneficiari, sigui quina sigui la naturalesa legal de la filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb fins d'adopció. Mentre no superi el salari mínim interprofessional, el fill o menor a càrrec pot realitzar un treball lucratiu per compte propi o aliè.

A més, la Seguretat Social cobreix una prestació econòmica de pagament únic per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat; i una prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.