20 de juliol de 2019
20.07.2019
Diari de Girona

Només un 6% dels catalans va aprofitar les deduccions de la declaració de la renda

Els tècnics d'Hisenda destaquen el desconeixement que hi ha sobre l'ampli llistat de rebaixes autonòmiques en l'IRPF

20.07.2019 | 00:47
Només un 6% dels catalans va aprofitar les deduccions de la declaració de la renda

Només sis de cada 100 contribuents catalans aprofiten les deduccions autonòmiques de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i això a pesar que el llistat de rebaixes és ampli, que molts ciutadans hi tenen dret –malgrat les limitacions per ingressos– i que aquestes deduccions poden ser claus per passar de pagar a Hisenda a obtenir una devolució. «En molts casos les deduccions autonòmiques són desconegudes pel contribuent i poden suposar importants beneficis fiscals», assenyala el Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Ghesta).

Segons les dades que acaba de publicar l'Agència Tributària, en la campanya de l'IRPF del passat any (la corresponent a l'exercici de 2017) un total de 237.709 contribuents catalans es van beneficiar de deduccions fiscals autonòmiques per un import de 39.100.954 euros. Les xifres de 2017 són superiors a la de la campanya anterior pel que fa als contribuents amb 221.945 el 2016 però inferior en import en arribar als 40.692.804 euros. Els beneficiaris són poc més del 6% del total de contribuents catalans, una taxa que és de les més baixes d'Espanya, al costat de Balears, Andalusia, La Rioja o Astúries.

Els contribuents que tenen la seva residència habitual a Catalunya podien aplicar fins a 10 deduccions autonòmiques –les més usuals vinculades a l'habitatge i al suport a la llengua catalana– , encara que bona part d'aquestes estan limitades.


NAIXEMENT O ADOPCIÓ

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya podrà practicar-se una deducció de 150 euros per cadascun dels progenitors pel sol fet del naixement o adopció d'un fill, esdevingut durant el període impositiu. La deducció serà de 300 euros si es tracta de declaració conjunta de tots dos progenitors o adoptants.

FOMENT DEL CATALÀ

L'import de la deducció serà del 15 per cent de les quantitats donades, sense que pugui superar el 10 per cent de la quota íntegra autonòmica.

RECERCA CIENTÍFICA I EL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ TECNOLÒGIQUES

Donatius a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. L'import de la deducció serà el 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

LLOGUER DE L'HABITATGE HABITUAL

Per a l'aplicació d'aquesta deducció haurà de complir-se alguna de les següents situacions: Tenir 32 anys o menys en la data de meritació de l'impost; haver estat en atur durant 183 dies o més durant l'exercici; tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent; ser vidu o vídua i tenir seixanta-cinc anys o més. La base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no ha de superar la quantia de 20.000 euros en tributació individual i 30.000 euros en tributació conjunta. Aquest requisit és controlat pel programa. Les quantitats satisfetes en concepte de lloguer han d'excedir del 10 per cent dels rendiments nets.

PAGAMENT D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER ALS ESTUDIS DE MÀSTER I DE DOCTORAT

Els contribuents podran deduir l'import dels interessos pagats en el període impositiu corresponent als préstecs concedits mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca per al finançament d'estudis de màster i de doctorat.

VIDUÏTAT

Els contribuents que quedin vidus durant l'exercici poden aplicar-se una deducció de 150 euros. Aquesta deducció serà aplicable en la declaració corresponent a l'exercici en el qual els contribuents quedin vidus i en els dos exercicis immediatament posteriors de tal manera que per als contribuents que quedin vidus en l'exercici 2016 podran aplicar la deducció en els exercicis 2017 i 2018.

REHABILITACIÓ DE L'HABITATGE HABITUAL

L'1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o hagi de constituir el seu habitatge habitual.

La base màxima de la deducció serà de 9.040 euros anuals tant en declaració conjunta com individual.

DONACIONS MEDIAMBIENTALS

El 15% de les quantitats donades a fundacions o associacions que figurin en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.

PER UN ÀNGEL INVERSOR

El 30% de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils a què es refereix l'apartat següent. L'import màxim d'aquesta deducció serà de 6.000 euros. En cas de declaració conjunta aquest límit s'aplica en cadascun dels contribuents que realitzi la inversió. La deducció serà del 50%, amb un límit de 12.000 euros en el cas de societats creades o participades per universitats o centres de recerca, si la inversió s'ha realitzat a partir del 31 de gener de 2014.

INVERSIÓ EN ACCIONS D'ENTITATS QUE COTITZEN EN EL SEGMENT D'EMPRESES EN EXPANSIÓ DEL MERCAT ALTERNATIU BORSARI

El 20% de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions com a conseqüència d'acords d'ampliació de capital subscrits per mitjà del segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari (Circulars 1, 2, 3 i 4 del Mercat Alternatiu Borsari). L'import màxim d'aquesta deducció serà de 10.000 euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook