La Seguretat Social va registrar un superàvit de 1.658,63 milions d'euros al primer semestre de l'any, xifra que suposa un 44,7% menys respecte els 3.000,9 milions d'euros del mateix període de l'any passat, representant el 0,13% del PIB, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Aquest resultat és conseqüència d'uns ingressos reconeguts per operacions no financeres de 71.960,76 milions d'euros, el que suposa un increment del 7,05%, mentre que les despeses reconegudes van ascendir a 70.302,13 milions, amb un creixement del 9,47 % respecte el mateix període de l'any anterior.

En termes de caixa, la recaptació líquida del sistema va arribar als 70.737,42 milions d'euros, amb un augment del 7,12%, mentre que els pagaments van presentar un increment del 9,34%, fins a 70.082,5 milions d'euros. Dins dels ingressos, les cotitzacions socials van ascendir a 61.296,5 milions d'euros, xifra que suposa un augment de 4.500 milions i un increment percentual del 7,94%, a causa principalment a l'augment de la cotització d'ocupats en un 7,7 %, alhora que la cotització de desocupats va experimentar un creixement de l'11%.

En conjunt, la Seguretat Social preveu ingressar aquest exercici un total de 114.915,75 milions en concepte de cotitzacions socials. D'aquesta manera, els ingressos per cotitzacions representaven, a finals de juny, el 53,3% del previst per a tot el 2019.

Per la seva banda, les transferències corrents van totalitzar 10.042,20 milions d'euros, amb un increment del 2,23%. Treball va aclarir que tot i que aquest increment resulta poc significatiu, a 30 de juny de 2019 es reconeixia l'import de 666 milions en concepte d'aportació de l'Estat per donar suport a l'equilibri financer de la Seguretat Social, xifra que no es va produir l'any anterior i que s'ha compensat amb la disminució en 693.300 milions de les transferències en concepte de prestacions no contributives i complements a mínims respecte l'import de l'any anterior.

Els ingressos patrimonials van registrar al primer semestre 25.330 milions d'euros, un 45% menys; i les taxes i altres ingressos van sumar un total de 569.530 milions d'euros, fet que suposa un increment interanual del 4,04%.

Pel costat de les despeses, les prestacions econòmiques a famílies i institucions van totalitzar 65.688,6 milions d'euros, un 8,7% més, xifra que representa el 93,4% de la despesa total per la Seguretat Social. La major partida, 60.514 milions, correspon a pensions i prestacions contributives, amb un creixement interanual del 9,1%.

En concret, les pensions (invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars) van arribar a un import al primer semestre de 54.809 milions d'euros, xifra un 7,1% superior a la d'un any abans. Pel que fa a les prestacions per maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs es van elevar fins als 1.232,2 milions, un 6,7% més.

En incapacitat temporal, la despesa realitzada va arribar fins al juny a un import de 4.283,2 milions d'euros, un 45,8% més que en el mateix període de l'any anterior a causa de la imputació als mesos de gener, febrer i març del pagament delegat de la incapacitat temporal del mes de novembre i desembre per import de 978.500 milions, com a conseqüència del canvi de criteri d'imputació pressupostària.

El 30 de juny, les pensions i prestacions no contributives, inclosos els complements per mínims de les pensions contributives, van arribar a un import de 5.174 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 4,2% respecte l'exercici anterior. D'aquest import, es destina a pensions no contributives i mínimes 4.323,3 milions, i a subsidis i altres prestacions, 850.700 milions d'euros, dels quals 812.600 milions d'euros corresponen a prestacions familiars, un 3,2% superior al de l'exercici precedent. Pel que fa a les despeses de gestió realitzades per la Seguretat Social, han experimentat un augment del 2,8% en despeses de personal.