L'Estat ha augmentat un 43% la recaptació d'impostos en els últims cinc anys a les comarques gironines. El 2018 es va superar el rècord de recaptació establert el 2007 i es va arribar a més de 2.000 milions d'euros anuals d'ingressos per a les arques d'Hisenda. El creixement durant l'últim any ha estat d'un 9,3%, segons l'últim informe publicat per l'Agència Tributària.

El 2014 va ser el primer any a augmentar la recaptació des de l'inici de la crisi. El ministeri va obtenir 1.435,6 milions d'euros, un 14,6% més que el 2013, quan es van recaptar 1.252 milions. Una tendència positiva que es va mantenir el 2015, quan, segons Hisenda, els impostos recaptats van augmentar un 7,6% respecte a l'any anterior. Això vol dir que l'Estat va ingressar, en total, 1.545 milions d'euros, 109,4 milions més que el 2014. L'any següent el creixement de la recaptació fiscal respecte a l'any anterior va ser d'un 9,5%. El 2017 l'augment va ser del 4,1% i aproximant-se als 1.900 milions d'euros de recaptació; mentre que l'any passat es va tancar amb una nova pujada de fins al 9,3% i amb 2.056 milions d'euros ingressats.

Analitzant al detall els diferents capítols, l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) continua essent el principal ingrés amb 869 milions d'euros i un augment del 10,5% en l'últim any. La recuperació econòmica es reflecteix en aquest tribut: el 2014 els ingressos van ser de 656 milions, cosa que significa que han crescut un 32% en cinc exercicis fiscals. També dona bona mesura del creixement econòmic un dels impostos que més indica el nivell de consum: l'impost sobre el valor afegit (IVA). L'any passat la recaptació a les comarques gironines va ser de 754 milions d'euros, amb un increment del 14,4% sobre el 2017. Això suposa un creixement del 61% respecte als 468 milions que es van recaptar el 2014.

Durant el 2018, els impostos especials, que també graven altres aspectes del consum, van créixer en menor mesura: van passar de 58 a 59 milions amb un percentatge d'increment del 2,4%. La cervesa, però, va registrar una pujada del 54% en passar d'1,8 milions d'euros a 2,7 milions. Els ingressos per impostos que graven el consum d'altres begudes alcohòliques s'han recuperat un 3,9%.

Tanmateix, l'impost especial que més aporta és el d'hidrocarburs, que l'any passat va deixar 41 milions d'euros dels gironins a les arques de l'Estat, 5 milions més que l'any anterior.

El tribut sobre l'electricitat també s'ha vist incrementat en passar de 2,4 milions fins als 3,3, xifra que representa un creixement del 32% en només un any.

Una dada que també denota la consolidació de la millora de la situació econòmica de les famílies gironines és la reducció dels interessos de demora, així com les sancions tributàries o els recàrrecs de constrenyiments. Segons les dades de l'informe, s'han reduït un 12% els interessos de demora i un 10% tant les sancions com els recàrrecs.

En el conjunt d'Espanya, tot i que no s'han produït canvis significatius en la pressió que exerceix Hisenda sobre les rendes, el consum o els beneficis empresarials, el creixement econòmic ha generat un volum creixent de recursos per a la caixa pública.

Aquesta evolució ha vingut confirmada per l'Informe Anual de Recaptació de l'any 2018, que reflecteix un augment del 7,6% en els ingressos tributaris de l'Agència Tributària, fins a arribar als 208.685 milions d'euros. Si s'ajusten les dades per tenir en compte el nou sistema de Subministrament Immediat d'Informació aplicat en l'IVA, el creixement homogeni dels ingressos ha estat igualment notable, ja que ha arribat al 5,4%, duplicant els nivells de creixement de l'economia.

Un any de desacceleració

El document de l'AEAT recorda que «l'any 2018 va ser un any de desacceleració de l'activitat real. Entre altres indicadors, veiem que el PIB en termes de volum, l'afiliació, les vendes totals o el nombre de perceptors de salaris de les grans empreses van créixer menys que el 2017». No obstant això, en aquest entorn, «la base imponible dels principals impostos va créixer un 6,1%, gairebé un punt més que el 2017».

Segons Hisenda, el gruix de la pujada recaptatòria es va produir en els impostos directes. Així, la recaptació per IRPF va augmentar un 7,6% i els ingressos de l'impost de societats van pujar un 7,3%, mentre que els ingressos per IVA van augmentar un 3,7%, els impostos especials van generar un 1,1% més i l'impost al tabac va aportar un 1,4% menys.