Els deutes amb la Hisenda Pública inferiors a tres euros a 1 de març de 2019 quedaran anul·lats i donats de baixa de comptabilitat, segons una resolució que entra en vigor avui. Així, s'acorda l'anul·lació i es donen de baixa en comptabilitat de totes aquelles liquidacions en què resulti un deute pendent de recaptar per un import inferior a tres euros respecte d'aquelles en què no es va continuar la gestió recaptatòria per motius «estrictament econòmics», atès que la seva quantia resulta «insuficient» per cobrir el cost que representa la seva recaptació.