En moments de turbulències als mercats, els inversors busquen refugi en actius més conservadors. La renda fixa, com el seu nom indica, produeix un interès preestablert. No obstant això, no és una categoria d'actius que estigui lliure de risc. Hi ha factors que influeixen en l'evolució dels seus preus i, per tant, en la seva rendibilitat en cas de venda.

Els principals factors que influeixen en l'evolució dels preus de la renda fixa són:

-Canvis en els tipus d'interès.

- Risc de crèdit o de default.

- Risc de liquiditat en el mercat secundari.

Els actius de renda fixa són principalment préstecs de diners que realitza l'inversor a una empresa o a un govern. L'emissor de l'actiu de renda fixa, normalment anomenat bo, es compromet a pagar una quantitat fixa de diners en concepte d'interès a períodes regulars fins a la data de venciment del bo. Arribada la data de venciment, de vegades també anomenada data de maduresa, es retorna el principal a l'inversor. El principal és com s'anomena els diners prestats originalment.

La quantitat fixa de diners en concepte d'interès que paga l'emissor del bo s'anomena cupó. Hi ha diferents tipus d'actius de renda fixa, des de lletres del tresor fins a bons corporatius de tota mena.

El factor principal que influeix sobre els preus dels bons i altres instruments de renda fixa és el tipus d'interès dels diners, establert pels bancs centrals. En circumstàncies normals el preu dels bons està inversament correlacionat a l'evolució dels tipus d'interès. És a dir, si els tipus d'interès pugen, els preus dels bons baixen i viceversa. Això és degut principalment al fet que quan els tipus pugen els inversors poden comprar bons que ofereixen un interès més alt i, per tant, baixa el valor dels bons ja emesos amb taxes d'interès més baixes.

I al contrari, quan els tipus d'interès baixen, els preus dels actius de renda fixa tenen tendència a pujar, ja que fa que els bons amb cupons més alts siguin més atractius per als inversors. Una altra dada a tenir en compte és que aquells bons amb períodes de maduresa més llargs tenen tendència a patir majors oscil·lacions en els seus preus com a reacció als canvis en els tipus d'interès. Això és bastant lògic, ja que a més termini de temps, més impacte tenen els canvis de rendibilitat implícita dels cupons.