07 de març de 2020
07.03.2020

El valor del vi

07.03.2020 | 00:12

Com a fruit de les contínues manifestacions dutes a terme per agricultors i ramaders a diverses ciutats de l'Estat espanyol, el passat 25 de febrer es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el Reial decret llei 5/2020, de mesures urgents en matèria d'agricultura i alimentació, que inclou entre altres la modificació de la Llei de la Cadena Alimentària i prohibeix la venda a pèrdua. A més, el Ministres, ha proposat a les organitzacions agràries convocants de les manifestacions, un paquet addicional per respondre a les demandes plantejades.

En total són 19 mesures que tot seguit exposem:

1. Obligatorietat de tenir en compte els costos de producció en els contractes; prohibició d'establir preus per sota de cost de producció.

2. Prohibició de la venda a pèrdues.

3. Regulació de les promocions comercials per evitar la banalització dels productes agraris.

4. Publicitat de les sancions per als agents que hagin comès infraccions greus o molt greus.

5. Reforçar el paper de l'Agència d'Inspecció i Control Alimentaris (AICA). El Govern es compromet a incrementar el seu pressupost i dotació de personal.

6. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació promourà que les comunitats autònomes cooperin en la realització de controls en el marc d'un pla de control específic perquè complementin l'acció de l'AICA en el control de l'existència de contractes escrits i el seu contingut.

7. El Ministeri es compromet a rellançar l'Observatori de la Cadena, actualitzant els estudis de marges dels principals productes. Publicarà índexs que puguin ser emprats per establir costos de producció en els contractes.

8. En els propers dies s'iniciarà la tramitació formal de la transposició de la Directiva de Pràctiques Comercials Deslleials per modificar la Llei de la Cadena en aquells aspectes que no s'han pogut modificar per la via d'urgència, que permetran ampliar el seu àmbit d'aplicació, prohibir noves pràctiques comercials deslleials i incloure bones pràctiques en l'articulat que fins ara eren d'aplicació voluntària.

9. En l'àmbit de l'assegurança agrària s'incrementarà substancialment el pressupost destinat a subvencionar la prima de les assegurances agràries en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2020.

10. El Govern es compromet a continuar defensant el manteniment del pressupost de la PAC a les negociacions del nou pressupost de la Unió Europea per al període 2021-2027.

11. El Govern, a través del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, tramitarà amb caràcter d'urgència, dues línies d'ajut, per un import de 60 milions d'euros per a la instal·lació de fonts d'energia renovables en agricultura i ramaderia, així com per l'aplicació de mesures d'eficiència energètica en regadius i instal·lacions agràries.

12. El Govern es compromet a mantenir el sistema de tributació per mòduls en agricultura durant tota la legislatura.

13. El Govern es compromet a mantenir les bonificacions al gasoil agrícola durant tota la legislatura.

14. La fiscalitat de les ajudes a la primera instal·lació d'agricultors joves que es feia en un sol pagament, passa a pagar-se en quatre anys.

15. El Govern ha d'establir mesures d'accés al crèdit per als sectors agrícoles i ramaders, mitjançant ajudes al finançament d'avals a través de Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).

16. Bonificació de la quota empresarial per la transformació de contractes temporals en el sector agrari a fixos o fixos discontinus.

17. El Govern es compromet a exigir l'aplicació amb el màxim rigor, la normativa comunitària en matèria d'importacions de productes agraris a la Unió Europea. Respecte de preus d'entrades, contingents d'importació, així com certificació i control fitosanitari.

18. El Govern es compromet a impulsar la política de regadius, com una política irrenunciable, prioritzant la modernització dels regadius basada en l'eficiència i la sostenibilitat.

19. El Ministeri realitzarà una campanya de comunicació i informació per apropar a la ciutadania a la realitat productiva de camp i la dignificació de la feina dels seus professionals.

Entre els aspectes més preocupants i que es contemplen en el RD són la venda d'un aliment per sota dels costos de la seva producció (venda a pèrdues) que serà sancionada amb un màxim de 100.000 euros i mínim de 3.001 euros, segons la modificació de la Llei de la Cadena Alimentària que prohibeix aquesta pràctica, reclamada àmpliament pel sector primari.

Segons Luis Planas, vendre a pèrdues es tipifica com a infracció greu i, si és una pràctica reiterada, «pot passar a molt greu», és a dir, entre 100.000 euros i un milió d'euros. El ministre posava també el focus en la publicitat de les sancions greus i molt greus per l'afectació a la «reputació» que pot tenir per a l'operador que la incompleixi.

La venda a pèrdues es penalitza amb aquesta sanció de 100.000 euros, per tant, de forma generalitzada excepte en dues excepcions: els productes peribles abans que es facin malbé i els descomptes i promocions aplicats per les cadenes de distribució a consumidor, que hauran de ser assumits per aquestes empreses i no es comptabilitzaran a l'hora de calcular el cost.

S'obliga també a incloure en els contractes que signen els agricultors amb els fabricants i supermercats el cost de producció original, el càlcul el tancaran de mutu acord les parts o bé es guiaran per índexs de referència públics que, segons el ministre, ja estan disponibles i s'aniran ampliant.

A més, a partir d'ara es prohibeixen les «promocions de caràcter enganyós» que indueixen a «error» sobre el preu i la imatge dels productes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook