«Davant de causes catastròfiques o de força major, com es podria considerar l'epidèmia del COVID-19, i l'empresa no pot assignar treball a l'empleat, es pot iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu o de suspensió de contractes o de reducció de jornades (ERTO)», explica Pere Vidal, expert en dret laboral i professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.

La crisi sanitària del coronavirus ha provocat una allau d'expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) a Catalunya, entre ells el de la SEAT (14.812 trealladors). Aquest expedient menaça amb donar lloc a una cascada d'expedients també en la indústria auxiliar, atès que s'estima que per cada empleat de Seat hi ha tres persones ocupades en empreses proveïdores.

T'expliquem totes les claus d'aquest tipus d'expedients:

Què és un ERTO i en què es diferencia d'un ERO?

Un ERTO és una suspensió dels contractes de caràcter temporal, encara que també es pot traduir en una reducció de la jornada. Ho regula l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors. Per part seva, l'expedient de regulació d'ocupació o ERO està definit en l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors (ET) com a “acomiadament col·lectiu”.

Tots dos són procediments complexos i controlats per la Inspecció del Treball, per la qual cosa es requereix d'assessorament legal personalitzat per a planificar-los i dur-los a terme. Els ERTO són suspensius pel seu caràcter temporal, mentre que els ERO són extintius i definitius.

En quina situació queden els treballadors afectats per un ERTO?

Els empleats afectats per un ERTO han de ser readmesos una vegada acabi el termini temporal que s'ha estipulat, però en ser suspensiu i no extintiu no rebran cap mena d'indemnització.

Tant si es tracta d'una suspensió com d'una reducció de jornada, podran sol·licitar la prestació per desocupació, a la qual tindran accés si han cotitzat més de 360 dies o quan les seves rendes no superin el 75% del salari mínim interprofessional.

Quin impacte econòmic té un ERTO per a l'empresa?

L'impacte econòmic és la principal motivació per a realitzar un ERTO. L'ocupador no haurà d'abonar indemnitzacions, però sí que reincorporar als treballadors afectats una vegada acabi el període de temps que s'ha estipulat i haurà de continuar pagant el 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social respecte de la quota empresarial.

A partir de quants treballadors pot una empresa realitzar un ERTO?

S'ha d'incoar quan els treballadors afectats superin els llindars que estableix la llei: 10 treballadors en les empreses que ocupin menys de cent treballadors; el 10% del nombre de treballadors de l'empresa en aquelles que ocupin entre cent i tres-cents treballadors; i 30 treballadors en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors.

Aquests escenaris no necessàriament suposen el cessament total de l'activitat. Però en cas en aquest cas i superar el llindar de cinc treballadors, també s'haurà de tramitar a través de l'ERO. L'ERTO també es pot aplicar a una part de la plantilla i això ha de ser ben fonamentat en la memòria que acompanya al model oficial de la comunicació de la suspensió de la relació laboral.

Quines són les causes d'un ERTO?

Es poden al·legar causes tècniques, com són els canvis en els mètodes de producció; causes organitzatives, quan es produeixen com a conseqüència de canvis en els sistemes i mètodes de treball del personal o la manera d'organitzar la producció; i causes productives, com el cas en què es donen variacions en la demanda dels productes o serveis que l'empresa pretén comercialitzar. En aquests casos, s'haurà de realitzar un període de negociacions d'un mínim de 15 dies.

Però en els ERTO que s'iniciïn com a conseqüència de l'epidèmia del coronavirus hi ha una peculiaritat: es fonamenten en motius de força major, en aquest cas, pel contagi massiu per coronavirus, que recull l'article 31 i següents del RD 1483/2012 de 29 d'octubre.

En aquests procediments no és necessari desenvolupar el període de consultes. L'existència de força major ha de ser constatada per l'autoritat laboral. Donada l'enorme quantitat d'ERTOs que s'estan donant, és possible que no donin proveïment.

Si la crisi pel coronavirus es prolonga, per quant temps es pot establir un ERTO?

No hi ha un termini mínim. Pel seu caràcter temporal, un dels passos fonamentals és determinar per quant temps es prolongarà l'ERTO.

Com en el cas del coronavirus, que és el que justifica la força major, allò que alguns experts consideren raonable seria establir un període més ampli que els 15 dies d'estat d'alarma perquè l'empresa tingui una mica més de marge en cas que la situació es prolongui.

Si finalment aquesta contingència es resol abans, l'empresari pot demanar als empleats que es reincorporin abans del termini màxim que s'estableix en el ERTO.