Dins de les mesures aprovades pel Govern per a la contenció del COVID-19 hi ha el confinament de les persones, i s'han dictat normes que han obligat a tancar determinades activitats, la qual cosa ha afectat de diferent manera segons de quina es tractés, a més de tots els centres educatius, culturals, esportius, etc., sense oblidar un període de dues setmanes amb pràcticament tota l'activitat econòmica parada i els treballadors gaudint d'un permís retribuït especial de caràcter recuperable. Doncs bé, ara que comença a parlar-se del desconfinament i que les empreses començaran o estan començant -les més afortunades- a retornar a l'activitat, es planteja el dilema de molts pares que no tenen clar què faran amb els fills si les empreses continuen amb les seves activitats però no ho fan els centres educatius.

En primer lloc, s'ha de tenir present que d'ençà que es va decretar l'estat d'alarma es van aprovar mesures excepcionals, sota el nom de Plan MECUIDA, que donen caràcter preferent al teletreball i a més per l'adaptació de la jornada de treball per a l'atenció d'aquelles persones que per raons d'edat, malaltia o discapacitat necessitin cura personal i directa. Aquestes mesures poden incloure canvi de torn; alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada; canvi de centre de treball, canvi de funcions...

A més, els treballadors que es trobin en alguna de les situacions excepcionals descrites poden sol·licitar una reducció especial de jornada per guarda legal o cura directa de familiar que pot arribar fins a una reducció del 100% si fos necessari. Aquestes mesures es van prorrogar mitjançant el Reial Decret 15/2020, de manera que la vigència de les mesures s'estén fins als 3 mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma.

Tampoc s'ha de oblidar que el Reial Decret-llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes a la feina i l'ocupació, ja establia que els treballadors tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada, ordenant el temps de treball i la forma de prestació, inclòs el teletreball, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquest dret se suma al que ja gaudeixen els qui tenen la jornada adaptada fins que els fills compleixin els 12 anys.

Ara bé, les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre empresa i empleat es resoldran a través dels jutjats socials mitjançant un procediment urgent. Una vegada admesa la demanda pel jutjat social, s'haurà de celebrar una vista en cinc dies i dictar-se sentència en tres, sense recurs. A més, a aquesta demanda se li poden sumar accions per danys i perjudicis.

Per sol·licitar-ho caldrà que l'interessat/da ho faci saber a l'empresari per escrit incloent els motius, raonats i proporcionats.

El treballador podrà demanar retornar a la seva anterior jornada laboral una vegada acabi el període acordat o quan ho consideri. Tant si tens una empresa com si ets un treballador, no dubtis a contactar amb Prat Sàbat Advocats, especialitzats en dret laboral a Girona, al mail info@pratsabat.com