Un dels molts efectes desencadenats per la declaració de l'estat d'alarma ha estat l'alteració dels terminis en la formulació i presentació dels comptes anuals, una situació en què es troben prop de 15.000 empreses gironines. En concret, i si bé els comptes relatius a l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2019 podien formular-se fins al 31 de març, el termini en la legislació mercantil es perllongarà tres mesos a comptar a partir de l'1 de juny, després que el Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, hagi modificat la normativa que havia vinculat els terminis a la finalització de l'estat d'alarma.D'aquesta manera, les empreses de la província de Girona disposen de tres mesos a partir de l'1 de juny per a la formulació dels seus comptes anuals, i de dos mesos més per a la seva aprovació.

En termes generals la situació creada per la pandèmia de la COVID-19, segons el president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez, «es veurà reflectida en una nota en els comptes corresponents a l'exercici 2019, relativa a Fets Posteriors, que haurà de recollir els impactes potencials tant pel que fa a la valoració d'actius com també quant als riscos en matèria de liquiditat, operacions i altres». «Serà molt més complexa l'avaluació dels actius, inversions, existències i saldos deutors, entre d'altres, en els comptes del 2020», adverteix Gómez.