El Govern ha traslladat als agents socials un esborrany de Reial decret llei, que podria veure la llum en el Consell de Ministres de demà, en què planteja estendre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) vinculats al ocupacióERTOcoronavirus i, en tot cas, fins al 30 de setembre, enfront de les demandes sindicals i empresarials d'allargar-fins al 31 de desembre. De moment, la regulació d'aquests ERTO associats a la Covid-19 està vigent fins al 30 de juny.

Així mateix, segons aquest esborrany, a què ha tingut accés Europa Press, l'executiu mantindrà també fins al 30 de setembre la "prohibició" que va establir a l'acomiadament per causes objectives, el que en la pràctica suposa encarir la indemnització a 33 dies per any treballat , enfront dels 20 dels acomiadaments procedents, al mateix temps, es proposa mantenir també fins al 30 de setembre la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, fet que suposa de facto prorrogar aquests contractes encara que l'empresari voldria rescindir.

Pel que fa als ERTOs, el text de Govern estableix que els ERTOs de força major derivats de la Covid-19 mantindran la seva vigència mentre hi hagi restriccions que impedeixin o limitin la plena activitat de les empreses, englobant entre aquestes restriccions les limitacions a la mobilitat , aforaments i equivalents i les mesures de prevenció i contenció sanitària vinculades al coronavirus. En tot cas, es precisa que la vigència d'aquests ERTOs finalitzarà el 30 de setembre.

D'acord amb l'esborrany de l'Executiu, les empreses i entitats afectades pels ERTOs hauran de procedir a reincorporar els treballadors, primant els ajustos en termes de reducció de jornada, i no es poden efectuar hores extraordinàries ni concertar noves contractacions si l'empresa té algun treballador al ERTO. "Aquestes accions poden constituir infraccions en l'àmbit social, en virtut d'expedient incoat a l'efecte, si s'escau, per la Inspecció de Treball i Seguretat Social", assenyala el Govern.

El text preveu que les prestacions per desocupació associades als ERTOs (que es concedeixen sense necessitat de complir el període de carència) es mantindran fins al 30 de setembre.

Menors exempcions de quotes

La regulació que es va donar a mitjans de març als ERTOs per força major derivats de la Covid-19 estableix una exoneració de cotitzacions del 75% per a les empreses que a 29 de febrer d'aquest any tinguessin més de 50 treballadors en alta a la Seguretat Social i del 100% per a les que tinguessin menys de 50 treballadors.

Aquestes exoneracions es van mantenir al maig i juny i es van establir altres percentatges d'exempcions en el cas de ERTos parcials, és a dir, per a aquells casos en què s'anessin incorporant treballadors a mesura que les empreses recuperessin activitat.

En concret, es van fixar exempcions en la quota empresarial d'entre el 45% i el 85% pels treballadors afectats per un ERTO que es reincorporaran al seu lloc de treball al maig i juny. Ara, per al període juliol-setembre, aquests percentatges es rebaixen.

Així, en el cas dels treballadors que tornin a l'activitat a partir de l'1 de juliol, l'empresa es beneficiarà d'una exempció de la quota empresarial per aquests treballadors del 60% al juliol i del 50% a l'agost i del 40% en setembre al cas que a 29 de febrer d'aquest any la seva plantilla és inferior a 50 treballadors. Si comptava amb més de 50 treballadors a aquesta data, l'exempció arribarà al 35% al juliol, el 25% a l'agost i el 15% al setembre.

En el cas dels treballadors que continuïn amb els seus contractes suspesos des de l'1 de juliol, és a dir, que segueixin a l'ERTO, l'esborrany de Govern estableix que l'exempció empresarial serà del 35% al juliol, del 25% a l'agost i del 15% al ??setembre per a les que tinguin menys de 50 treballadors. Si tenen més de 50, l'exoneració serà del '20% al juliol, de10% a l'agost i del 5% al setembre. En aquest cas, l'exempció s'aplicarà a l'abonament de l'aportació empresarial i a les quotes per recaptació conjunta.

També aquests percentatges són menors als quals es van fixar en el seu dia per als mesos de maig i juny (d'entre el 30% i el 60%, depenent de el nombre de treballadors de l'empresa a 29 de febrer de 2020).

Als ERTos per causes organitzatives, econòmiques, tècniques o de producció que s'iniciïn després de l'entrada en vigor del nou decret els són aplicables les característiques especials establertes en la regulació del 17 de març. Es permetrà a més que aquests últims es tramitin mentre estiguin vigent un ERTO de força major.

Pla 'Emcuida'

En l'esborrany del decret, el Govern també prorroga fins al 30 de setembre el pla 'Emcuida', pel qual els treballadors per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte de familiars de fins a segon grau de consanguinitat tindran dret a adaptar la seva jornada i / o reduir-la quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del Covid-19.

S'entén que concorren aquestes circumstàncies excepcionals quan és necessària la presència del treballador per a la cura personal i directe d'aquests familiars com a conseqüència directa del Covid-19, i si persisteix el tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa, entre d'altres.

El dret a l'adaptació de la jornada pot referir-se a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball. Així, pot consistir en canvi de torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació de la feina, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l'empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionat.

El text mana al Govern i els agents socials a constituir una taula de negociació amb l'objectiu d'arribar a un acord que incorpori mesures tendents a la recuperació, durant l'any 2022, del nivell d'ocupació previ a la crisi derivada del Covid-19.

Aquest esborrany serà discutit aquesta tarda durant una reunió de la Comissió Tripartida que analitza l'evolució dels ERTOs i en la qual estan presents sindicats, empresaris i Govern, per la qual cosa podrien modificar alguns dels seus termes amb l'objectiu de la recerca d'un acord que intenti acontentar totes les parts.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus