En els últims anys, els mercats han evolucionat cap a un entorn més competitiu, en què les empreses han optat per delegar determinats processos a un proveïdors especialitzats per poder centrar-se en la seva activitat principal. Aquesta estratègia és coneguda amb el nom d'externalització o outsourcing. L' outsourcing és una pràctica que ha de ser molt ben analitzada abans d'aplicar-la en una empresa, ja que pot tenir efectes tant positius com negatius. Els seus avantatges són:

1. Augmenta la competitivitat empresarial, ja que representa una forma de comptar amb el suport d'una companyia especialitzada.

2. Redueix els costos i els temps a través de l'especialització de la feina, així com l'aparició d'errors.

3. Ajuda a aprofitar els coneixements, recursos o tecnologies sense necessitat d'una major inversió.

4. Evita processos que generen contratemps i complicacions per a l'empresa que contracta.

5. Permet desenvolupar tasques molt complexes que necessitarien una gran inversió si la mateixa empresa les desenvolupés.

6. Dona la possibilitat a l'empresa de respondre i adaptar-se ràpidament als canvis del negoci.

7. Millora el servei que s'ofereix al client i n'aconsegueix la seva fidelització a través de resoldre les seves necessitats.

Els seus inconvenients poden ser:

1. Que l'empresa subcontractada no comparteixi la cultura de la companyia que sol·licita el servei.

2. En moltes ocasions s'ha de proporcionar informació confidencial a l' outsourcing.

3. L'empresa subcontractada necessitarà passar per un procés d'adaptació amb la companyia que la sol·licita. Aquesta nova empresa no coneix els treballadors, ni la manera de treballar.

4. El canvi d'empresa proveïdora pot resultar econòmicament i productivament negatiu.

5. Pot contribuir a l'explotació i a la deshumanització del treballador. Amb l' offshore outsourcing (subcontractació de serveis per a una empresa en un altre país, per tal de trobar mà d'obra més barata), hi ha una major probabilitat d'acomiadaments dels treballadors.

Què s'ha de tenir en compte per fer-ho?

1. Crear acords de treball i establir els aspectes legals per mitjà d'un contracte, delimitant la durada, condició, restriccions i acords.

2. Establir un nivell de qualitat en el servei que reflecteixi els compromisos acceptats.

3. Promoure la comunicació constant. És possible que des de l'inici de la nova relació de treball sigui necessari programar reunions virtuals o presencials.

4. Preveure els canvis en els preus i el pla de pagaments. És un dels punts més importants, ja que en la majoria dels casos els serveis poden patir variacions de preu per diverses raons.

5. Abans de decidir iniciar un procés d'externalització, és imprescindible analitzar les àrees on la cobertura serà més necessària per al correcte desenvolupament de l'empresa i per poder lluitar amb les millors armes possibles contra la competència.

6. Es recomana analitzar l'experiència d'altres empreses del sector, per veure si realment la competència està optant per aquesta figura a l'hora de desenvolupar certs aspectes del seu treball. Si ningú subcontracta el treball, es pot pensar en una manca d'eficiència comprovada.

L' outsourcing s'ha de veure com una oportunitat, tant per a l'empresa que contracta el servei, com lògicament per a la que el presta. El que contracta es beneficiarà de poder maximitzar la seva productivitat prescindint de departaments o serveis interns. Per contra, les empreses que prestin aquests serveis externs tenen l'oportunitat de buscar, crear o augmentar mercat.