La vigilància tecnològica és un procés organitzat, selectiu i permanent de captar informació de l'exterior i de la pròpia organització sobre ciència i tecnologia, seleccionar-la, analitzar-la, difondre-la i comunicar-la per convertir-la en coneixement i prendre decisions amb menor risc i poder anticipar-se als canvis.

I és que el benefici d'una empresa depèn tant de les característiques de l'entorn com de la combinació dels recursos i les capacitats de què disposa. Per tant, la gestió estratègica de la informació científica i tecnològica resulta cada vegada més important per innovar i sobreviure en un entorn complex i canviant com l'actual. Els cicles de vida de tecnologies i productes s'escurcen, els mercats es fan globals, el risc tecnològic requereix ser gestionat i la innovació oberta emergeix per transformar els models de negoci de les organitzacions. A més, Internet permet accedir, com mai abans, a una gran quantitat d'informació que, moltes vegades, pot resultar inabastable i pot ser que aparegui el risc de la sobreinformació.

La vigilància tecnològica està estretament relacionada amb la planificació estratègica d'una empresa que li dona marc d'actuació orientant la seva activitat a definir els factors crítics que haurà de «vigilar». En la planificació estratègica es realitzen les següents accions:

1. Analitzar l'activitat interna i externa de l'empresa.

2. Identificar les Fortaleses, Debilitats, Oportunitats i Amenaces (Anàlisi DAFO).

3. Elaborar un pla estratègic amb objectius a curt i mitjà termini.

4. En funció dels punts anteriors, es defineixen els factors crítics de vigilància.

Identificats els factors del quart punt, comença el procés de la vigilància tecnològica:

1. Identificar i analitzar les necessitats d'informació de l'empresa definint els factors crítics de vigilància.

2. Buscar i obtenir la informació necessària per al seguiment d'aquests factors.

3. Avaluar i analitzar la informació obtinguda.

4. Difondre internament els resultats.

5. Utilitzar la informació per a la presa de decisions.

Aquestes cinc fases s'executen de forma contínua i cíclica. Sovint les decisions preses impliquen l'aparició de nous factors crítics de vigilància, iniciant-se un nou cicle. L'habitual serà haver de buscar informació i mantenir-la actualitzada i disponible per a l'organització sobre:

1. Patents, models d'utilitat i dissenys industrials, tant nacionals com europeus o mundials. La majoria de les vegades en el moment en què es presenten i altres vegades, en el moment de la seva expiració.

2. Legislació i normatives que puguin afectar la nostra activitat o la dels nostres clients o proveïdors.

3. Conjuntura socioeconòmica al nostre país o a països objectius.

4. Notícies sobre avenços científics i tècnics.

5. Tesis doctorals i publicacions cientificotècniques d'universitats, centres de recerca i organismes.

6. Notícies sectorials (sense descuidar altres sectors que puguin tenir interferències positives o negatives amb el nostre negoci).

7. Informació sobre ajuts i subvencions.

8. Productes, preus, qualitats i condicions de venda dels nostres competidors.

9. Fires professionals: sectors emergents, nous competidors, estratègies de distribució, nous productes, etc.

Aplicar la vigilància tecnològica permet:

1. Saber cap a on avançar, ja que es van descobrint noves necessitats en el mercat.

2. Conèixer els competidors i, per tant, plantejar estratègies dirigides cap a ells (col·laboratives o no).

3. Reduir el risc en la presa de decisions i augmentar la seguretat de posicionament en el mercat.

4. Conèixer els canvis de l'entorn tant tecnològic com de mercat (recordeu que l'entorn és tot allò que no podem controlar).

5. Dirigir l'esforç de l'organització cap a on cal.