Les màquines es dissenyen per a una capacitat de producció determinada, però algú ha vist una màquina treballant al 100% alguna vegada? La OEE és una poderosa mètrica que en anglès significa Overall Equipment Effectiveness, i que en català se li ha donat la traducció d'Eficiència General dels Equips, amb la qual es pot conèixer l'estat dels processos de producció, marcar objectius i poder mesurar els resultats de les millores aplicades.

Totes les empreses que utilitzen màquines en la seva fabricació tenen una preocupació en comú: l'eficiència. Ara bé, què és l'eficiència? Ser eficient significa aconseguir que la productivitat sigui favorable o que s'aconsegueixi el màxim resultat amb un mínim d'entrades o de recursos. És a dir, aconseguir uns resultats predefinits utilitzant el mínim necessari de recursos per això.

Com es calcula l'Eficiència OEE? Eficiència OEE = Disponibilitat x Rendiment x Qualitat. L'eficiència és producte de 3 factors bàsics:

1. La disponibilitat de la màquina que està apunt per a la producció. En el nivell més bàsic, quan un procés s'està executant, està creant valor per a l'usuari final. Quan s'atura un procés, està creant un cost sense valor associat. Ja sigui per fallades mecàniques, falta de matèries primeres o problemes de l'operador, la màquina produeix o no produeix. Es calcula en dividir el temps que la màquina ha estat produint (temps d'operació) pel temps que la màquina podria haver estat produint i no ho ha fet. El temps que la màquina podria haver estat produint (temps planificat de producció) és el temps total menys els períodes en què no estava planificat produir.

2. El Rendiment determina la quantitat de deixalles que es genera en treballar a una velocitat inferior a l'òptima. En comparar els temps de cicle real amb els temps de cicle ideal, aquesta mètrica permet determinar quanta producció s'ha perdut per cicles que no han complert amb el temps de cicle ideal. S'obté de dividir la quantitat de peces realment produïdes per la quantitat de peces que es podrien haver produït. La quantitat de peces que es podrien haver produït s'obté multiplicant el temps en producció per la capacitat de producció o velocitat de la màquina.

3. La Qualitat se centra a identificar el temps que es va desaprofitar produint un producte que no compleix amb els estàndards de qualitat. Es calcula en restar les unitats defectuoses de totes les fabricades. Les pèrdues de Qualitat impliquen tant les pèrdues per les unitats mal fabricades com les pèrdues de Temps Productiu, el temps emprat en fabricar les unitats defectuoses. També es pot incloure el temps de re-processament o el cost de llançar o reciclar les unitats defectuoses.

Per què és important mesurar la OEE?

1. Perquè l'empresa ha fet una gran inversió en maquinària i necessita obtenir el màxim retorn de la inversió en el menor temps possible.

2. Perquè és fonamental disminuir les pèrdues productives i augmentar la productivitat de l'empresa.

3. Perquè la OEE és una mesura estàndard que utilitzen els principals fabricants del món dels països industrialment avançats.

La OEE és una eina fàcilment comprensible per al procés de millora contínua a l'empresa, ja que:

1. És infal·lible en assenyalar clarament on és el problema (les pèrdues es visualitzen).

2. Mostra les prioritats d'una manera molt clara.

3. Ha de facilitar la decisió de seleccionar les millores específiques necessàries correctament.

4. Els resultats de les accions de millora utilitzades s'observen ràpidament («la OEE creix»).

5. És un indicador simple i fàcil d'entendre per a tots els implicats.

La correcta aplicació de la OEE produeix els següents beneficis:

1. Alta disponibilitat dels mitjans de fabricació amb reducció d'estoc, flux més ràpid de materials i lliuraments «just in time» al client.

2. Millora de la fiabilitat dels mitjans de fabricació, amb disminució del nombre d'avaries, processos més estables i millora de la qualitat.

3. Augment del valor afegit del producte, amb augment d'eficiència dels equips de producció, reducció de costos i millora dels resultats de la planta productiva.