22 de desembre de 2020
22.12.2020
Diari de Girona
CONTINGUT PATROCINAT

Què m'ofereix la Llei de la Segona Oportunitat? Preguntes i respostes

L'equip d'advocats de Prat-Sàbat et resol els dubtes sobre la possibilitat de cancel·lar determinats deutes

22.12.2020 | 09:45
Què m'ofereix la Llei de la Segona Oportunitat? Preguntes i respostes

La Llei de la Segona Oportunitat, pensada tant per a famílies, autònoms i persones físiques en general, permet condonar certs deutes quan la situació econòmica és molt greu o no es pot fer front als pagaments. Per exemple, un préstec bancari. Ara bé, amb aquesta legislació s'obren moltes preguntes i determinades situacions que el despatx Prat-Sàbat et pot resoldre de manera molt clara i concisa.

Què és la segona oportunitat?
És un mecanisme legal, previst perquè les persones que es trobin en una situació d'insolvència i no poden fer front als seus deutes, amb la finalitat d'aconseguir l'exoneració dels deutes, si es compleixen uns determinats requisits.

Tinc força deutes, m'hi puc acollir?
Poden acollir-se a aquest mecanisme les persones físiques, siguin o no empresàries, en situació d'insolvència actual o imminent, i amb un passiu no superior als cinc milions d'euros. S'exigeixen altres requisits, com no haver estat condemnat en els deu anys anteriors per determinats requisits, o no haver estat ja declarat en concurs els cinc anys anteriors.

Què he de fer per demanar-ho?
En primer lloc, s'ha d'intentar un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors. S'ha de presentar una sol·licitud en aquest sentit per part del deutor, tot i que si l'acord pot afectar a l'habitatge familiar, s'ha de demanar amb el cònjuge o amb el seu consentiment si aquest habitatge pertany a tots dos. La sol·licitud s'ha de dirigir al notari del domicili del deutor si no és empresari; si ho fos, s'ha de dirigir bé al registrador mercantil o a la Cambra de Comerç del seu domicili. Rebuda la petició, es designarà un mediador concursal, que farà arribar als creditors una proposta d'acord extrajudicial de pagaments, i els convocarà a una reunió.

Què es pot proposar en aquest acord extrajudicial?
Es pot proposar una espera en el pagament de fins a deu anys, i una quitança o remissió del deute sense límit, tot i que algunes resolucions judicials entenen que propostes amb percentatges del 99% o semblants demostrarien una voluntat de no arribar a un acord. També es pot proposar una cessió de béns en pagament de deutes. Cal tenir en compte que no afecta els crèdits amb garantia real (hipoteques) ni als crèdits de dret públic (tributs i quotes de la Seguretat Social).

Què passa si no s'arriba a aquest acord amb els creditors?
Llavors s'instarà el concurs, que és un procediment judicial davant del Jutge de Primera Instància del domicili del deutor si és persona física no empresària, o del Jutge Mercantil si fos empresària.

Com és aquest concurs?
Es denomina concurs consecutiu, i amb ell es pretén la liquidació del patrimoni embargable del deutor i el pagament dels crèdits dels creditors amb l'import resultant. No afecta els béns legalment inembargables, els que no tenen valor de mercat, o quan el cost de la seva venda sigui manifestament desproporcionat al seu valor. En cas d'habitatges hipotecats, judicialment s'ha entès que és possible mantenir la propietat pel deutor, si el valor de la hipoteca és superior al de l'habitatge, i s'està al corrent de pagament de les quotes hipotecàries.

I què passa si els béns per liquidar són insuficients per pagar els deutes?
Llavors, si el concurs es declara no culpable (és a dir, quan en la generació de l'estat d'insolvència no ha existit culpa del deutor), es pot demanar el benefici d'exoneració del passiu insatisfet, és a dir, l'exoneració o alliberament dels deutes.

Com puc arribar a l'alliberament dels deutes?
Amb caràcter general, si amb la liquidació s'han pagat en la seva integritat els denominats crèdits contra la massa (generats després de la declaració del concurs i les despeses d'aquest) i els crèdits privilegiats (com els garantits amb hipoteca o els crèdits de treballadors) s'obté l'exoneració de forma definitiva. En cas de no complir amb aquests requisits, podrà obtenir l'exoneració si accepta sotmetre a un pla de pagaments dels deutes. Aquesta exoneració té caràcter provisional, que esdevindrà definitiu si passats cinc anys s'ha complert amb el pla de pagaments, o, en cas de no haver complert, s'ha destinat al seu compliment com a mínim la meitat dels ingressos que hagi percebut amb caràcter de no inembargables (o una quarta part, en el cas que s'estigui en risc d'exclusió). Val a dir que l'exoneració no inclou els crèdits per aliments, i ara per ara tampoc inclou els crèdits de dret públic, cosa que és criticada i que s'ha corregit en diferents resolucions dels Jutjats.

Per tots els dubtes que es puguin generar arran de la Llei de la Segona Oportunitat poden dirigir les seves consultes a info@pratsabat.com de Prat Sàbat Advocats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook