Els salaris pactats en conveni van pujar de mitjana al març un 1,58%, per sobre de l'increment registrat a principis d'any (+1,44%), davant d'un IPC de l'1,3%, segons dades de l'estadística de negociació col·lectiva del Ministeri de Treball i Economia Social. Aquest increment salarial està per sota de les directrius marcades en l'Acord Interconfederal per a l'Ocupació i Negociació Col·lectiva (AENC) 2018-2020, que plantejava pujades salarials de l'entorn del 2% més un punt percentual lligat a conceptes com la productivitat, els resultats empresarials i l'absentisme laboral. Aquest AENC, que tenia vigència fins a l'any passat, a hores d'ara es troba a l'espera que els sindicats i la patronal decideixin renovar-lo.

Al març es van registrar 1.832 convenis col·lectius amb efectes econòmics el 2021, però només 45 es van signar fins al tercer mes de l'any. La resta, 1.787, es van signar en exercicis anteriors.