Si fa un any, la campanya de la renda de 2019 va inoportuna a l'dur-se a terme en ple confinament per la pandèmia, la de 2020, que ja està en marxa es caracteritzarà per l'efecte produït pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) i altres decisions excepcionals vinculades a la crisi econòmica i sanitària.

A continuació recollim algunes de les claus de la campanya segons el parer de dues professores dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, la Dra. Irene Rovira, professora agregada de Dret financer i tributari, i la Dra. Ana Delgado, catedràtica de Dret financer i tributari. En un article publicat per la pròpia universitat, donen responstes a alguns dels dubtes de la campanya i aporten dades sobre algunes novetats i particularitats de la nova campanya de la renda.

Quins són els terminis i les vies per presentar la declaració de la renda aquest any?

El 7 d'abril comença el termini de presentació per internet i el 30 de juny s'acaba. La forma habitual de presentació de les declaracions és electrònica, per internet, tot i que una altra opció és demanar a l'Agència Tributària que ens faci la declaració per telèfon (a partir del 6 de maig) o bé presencialment a les seves oficines (a partir del 2 de juny), segons comenta la catedràtica Ana Delgado.

Quines despeses es poden deduir en la declaració de la renda?

A banda de les deduccions autonòmiques, en l'àmbit estatal hi ha diverses deduccions o reduccions, tal com recorda Ana Delgado: per maternitat, per família nombrosa, per donatius a determinades institucions, per contribucions a plans de pensions, etc. Els requisits per poder aplicar aquests beneficis fiscals varien en funció de cada cas concret, per això és important analitzar detingudament si realment els complim.

Les prestacions rebudes per ERTO tributen en l'IRPF?

La Dra. Irene Rovira apunta que, en efecte, aquestes prestacions estan subjectes a tributació en qualitat de rendiments del treball (com els salaris), igual que la prestació d'atur (a menys que s'opti per cobrar aquesta última en un sol pagament per tal d'iniciar una activitat econòmica). A més, si únicament s'obtenen rendiments del treball, només es tindrà l'obligació de declarar si s'han percebut més de 22.000 euros anuals bruts, però aquesta quantia baixa a 14.000 si s'han cobrat de més d'un pagador que ha satisfet més de 1.500 euros, com passaria si el 2020 s'hagués cobrat tant el salari de l'ocupador habitual com prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Una de les condicions per aplicar la deducció per maternitat és haver dut a terme una activitat per compte propi o d'altri per la qual s'hagi estat donat d'alta o equivalent. Com afecten en aquest cas les prestacions d'ERTO?

La Dra. Irene Rovira respon a aquesta pregunta assegurant que, en el cas de la deducció per maternitat, les mares amb fills menors de tres anys pels quals tinguin dret a aplicar-se el mínim per descendents poden disminuir la quota diferencial de l'IRPF fins a 1.200 euros anuals, quantitat que es calcularà de manera proporcional als diferents mesos en què es compleixin les condicions que es requereixen. I un d'aquests requisits és que, durant el mes, hagin dut a terme una activitat per compte propi o d'altri per la qual hagin estat donades d'alta en el règim corresponent de la seguretat social o mutualitat equivalent.

I el mateix passa pel que fa a l'increment d'aquesta deducció per maternitat per les despeses de custòdia del fill o la filla menor de tres anys que s'hagin abonat durant l'any a centres autoritzats de primer cicle d'educació infantil, ja que també s'exigeixen aquests requisits. En aquest cas, l'import és de fins a 1.000 euros anuals.

Per tant, si bé els ERTO parcials no tindran cap incidència (ja que el contracte de treball continuarà vigent), es perdrà el dret a la deducció corresponent i al seu increment en els mesos sencers en què s'hagi percebut un ERTO total (ja que, com que s'equiparen per llei a les situacions d'atur, comporten la suspensió del contracte de treball).

Un dels conceptes que s'haurà de declarar per primera vegada en l'IRPF del 2020 és l'ingrés mínim vital. Com ha de tributar?

En principi, l'ingrés mínim vital està exempt de tributació, comenta la Dra. Irene Rovira, però la seva exempció està limitada. A tal efecte, avisa la professora de la UOC, caldrà sumar les quanties obtingudes durant l'any per l'ingrés mínim vital més les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d'inserció, així com les altres ajudes establertes per aquestes o per les entitats locals per atendre col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social i altres situacions anàlogues. Del resultat obtingut, estaran exempts de tributació 11.279,39 euros, que és el resultat de calcular 1,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) del 2020. La resta, si la quantia resultant és superior, tributarà com a rendiment del treball.

Tanmateix, Rovira recorda que, encara que l'ingrés mínim vital resulti íntegrament exempt, tots els beneficiaris que l'obtinguin (tant el titular com els membres de la seva unitat de convivència) tenen l'obligació de presentar l'autoliquidació de l'IRPF corresponent.

De quina manera poden afectar les restriccions a l'activitat econòmica a l'hora de calcular en estimació objectiva l'any 2020?

En aquest cas, assenyala Irene Rovira, no es computaran a efectes del corresponent càlcul de la base imposable els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma durant el primer semestre del 2020, que van ser 99. Tampoc no es computaran els dies del segon semestre del 2020 en què, estant declarat o no, s'hagués suspès l'exercici efectiu de la corresponent activitat econòmica a conseqüència de les mesures adoptades contra la pandèmia.

Hi ha alguna novetat pel que fa als plans de pensions i la declaració de la renda d'enguany?

Per a la renda del 2020 (que es declara ara), Ana Delgado apunta que no hi ha novetats, però sí a la renda del 2021. La Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2021 ha reduït significativament l'import màxim de les quantitats que es poden invertir en un pla de pensions individual, de manera que no poden superar els 2.000 euros anuals en el cas del contribuent, i, a més, s'han reduït les aportacions que pot fer el cònjuge fins a 1.000 euros anuals. A banda, el límit màxim d'aportació per a la deducció a la renda en plans de pensions d'empreses s'incrementa fins als 10.000 euros.

Afecten d'alguna manera a la declaració de la renda els acords entre la part arrendatària i els inquilins per rebaixar el preu del lloguer a causa de la pandèmia?

La Dra. Irene Rovira explica sobre aquest aspecte que, si per a la gestió del lloguer la part arrendatària compta amb una persona contractada laboralment i a jornada completa, les rendes obtingudes no s'hauran de declarar com a rendiments d'activitats econòmiques, sinó com a rendiments del capital immobiliari. En tot cas, però, la norma d'imputació temporal que opera amb caràcter general és que s'hauran de declarar totes les rendes que hagin estat exigibles durant el període impositiu. En conseqüència, sempre que la rebaixa es pugui provar, només s'hauran de declarar les quantitats realment reclamables d'acord amb aquesta (motiu pel qual és important deixar el pacte de la rebaixa per escrit, signat per les dues parts i adjunt al contracte de lloguer pertinent com a annex). A més, si segueix vigent el contracte de lloguer, continuaran sent deduïbles les despeses generades i no procedirà cap imputació de renda immobiliària.

Quin import màxim d'IRPF es pot haver de retornar?

Irene Rovira assenyala que el màxim sempre és el que ja s'ha pagat a compte de l'impost de manera anticipada (sigui per mitjà de retencions, ingressos a compte o pagaments fraccionats), amb l'única excepció de les deduccions per maternitat, per família nombrosa, per família monoparental o per persona amb discapacitat a càrrec, ja que, en aquests casos, com que constitueixen ajudes públiques tramitades a través de la declaració de l'IRPF, poden comportar l'obtenció d'un pagament no efectuat.