Rec Madral, amb 2,6 milions d'euros, i Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües, amb 2,9 milions d'euros sumen un total de 5,5 milions de deute amb la hisenda catalana. Les dues empreses formen part d'un grup empresarial gironí que té conflictes als jutjats pel servei de subministrament d'aigua a localitats com Vidreres.

Aquesta elevaeda xifra el converteix en el segon major deutor just per sota de la família Ballbé Anglada, que acumulen 7,1 milions de deute repartits entre dues germanes, Maria Carme (3,6) i Maria del Mar (3,5).

Però no són els únics, disset contribuents catalans tenien un deute de 36,7 milions a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) a 31 de desembre del 2020, d'acord amb la llista que ha donat a conèixer la Generalitat i que inclou les persones físiques o jurídiques que tenen un deute superior al milió d'euros.

Els deutes són relacionats amb els tributs propis o els cedits que gestiona l'ATC, com impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, patrimonis, la taxa sobre el joc i liquidacions procedents de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en relació amb el cànon de l'aigua. Amb relació al 2019, es multiplica per 2,5 la quantitat a pagar, ja que aleshores es van identificar nou deutors que tenien pendents d'abonar 14,8 milions.

Segons l'ATC, aquest increment es deu al fet que s'han incorporat deutes que en el moment de la publicació de la primera llista estaven pendents de processos judicials i que s'aniran resolent al llarg de l'exercici del 2020.

En els primers llocs de la llista de persones físiques que deuen més diners a l'ATC hi ha les dues citades germanes –Maria Carme i Maria del Mar Ballbé Anglada- amb 3,6 i 3,5 milions d'euros, respectivament.

També hi consta Ana Maria Borrell, amb 3 milions d'euros; Miquel Anglada, amb 1,5 milions d'euros; Carmen Elena Blázquez, amb 2,6 milions d'euros; Natividad Casanovas, amb 1,27 milions d'euros; Víctor Fontfreda, amb 1,89 milions d'euros; Nancy Janneth Suárez, amb 1,5 milions d'euros, i Luis Ventura, amb 1,49 milions d'euros.

Entre les persones jurídiques, consten les dues companyies d'aigües gironines relacionades amb Mallart i una tercera del mateix sector; Comunitat d'Aigües SL, que, al seu torn, deu 1,05 milions d'euros. A més, la llista inclou Hato Verde Gol SL (1,07 milions d'euros), Ibupe Rehabilitació S.A. (1,60 milions d'euros), Moramar SA (3,3 milions d'euros), Nozar SA (1,36 milions d'euros) i Recreativos Caballero SL (2,09 milions d'euros).

La Generalitat va decidir el 2019 publicar la llista anual de persones amb deutes o sancions tributàries pendents per import superior al milió d'euros com una de les mesures fiscals incloses en el Pla de prevenció de frau fiscal i foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022.

L'objectiu, afirmen, és conscienciar sobre el compliment voluntari de les obligacions fiscals.La Generalitat també aclareix que la publicació de la llista posa fi a la via administrativa i que els integrants de la llista poden posar un recurs potestatiu davant el director de l'ATC en el termini d'un mes o un contenció sa administratiu davant el jutjat en el termini de dos mesos, però en cap cas els dos recursos alhora.