CCOO d’Indústria, UGT-FICA i la patronal Fegmetall van signar ahir al matí el Conveni per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Girona per als anys 2021i 2022, en els termes del principi d’acord assolit el passat 20 de juliol.

CCOO d’Indústria va fer ahir una valoració positiva del text signat, ja que, segons van subratllar, «incorpora les principals reivindicacions plantejades per la part social i garanteix el poder adquisitiu de les persones que treballen al sector».

Clàusula de revisió salarial

En el capítol econòmic, el conveni estableix un increment salarial d’un 1 % per a l’any 2021, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2021, i d’un 2% per a l’any 2022, amb efectes a 1 de gener.

També s’incorpora una clàusula tècnica de revisió salarial, al final de la vigència, en cas que la suma de l’IPC dels 2 anys superi el 3%, aplicant la diferència a les taules a partir de l’1 de gener, amb un màxim del 0,75%.

El conveni preveu que durant l’any 2022 no es podran absorbir ni compensar els increments salarials acordats.

Per últim, es van incorporar en la redacció del conveni del metall les matèries de treball a distància, desconnexió digital, registre de jornada, igualtat retributiva i plans d’igualtat, entre d’altres, actualitzades amb la normativa vigent.