Girona, Blanes, Figueres i Salt són considerats mercats d’àrea tensa per a l’aplicació de la contenció de rendes de lloguer, juntament amb 41 municipis més, com Barcelona, Tarragona i Lleida. Així ho ha informat el Departament de Drets Socials, coincidint amb el primer any de l’aprovació de la llei que regula aquesta mesura. La Llei 10/20220 estableix que els municipis que es declarin com a àrea amb mercat d’habitatge tens hauran d’aplicar una contenció i moderació de preus en els contractes de lloguer en els habitatges destinats a residència permanent.

Per poder ser considerat àrea de mercat tens cal que la mitjana del preu dels lloguers d’habitatge experimenti un creixement sostingut clarament superior a la mitjana de Catalunya; que la càrrega del cost del lloguer d’habitatge superi de mitjana el 30% dels ingressos habituals de les llars o que la mitjana del preu dels lloguers d’habitatge superi el 30% de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys.

Un altre supòsit és que el preu dels lloguers hagi experimentat en els cinc anys anteriors en el moment de la declaració un creixement interanual acumulat d’almenys tres punts percentuals per sobre la taxa interanual de l’IPC.

La declaració la duen a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, o bé l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona si són municipis de la zona, i la poden fer per iniciativa pròpia o bé a iniciativa dels ajuntaments, consells comarcals o diputacions corresponents.

Tot i això, la contenció de rendes no s’aplica en habitatges que tinguin contractes de lloguer subscrits anteriors a l’1 de gener del 1995, que tinguin un règim específic de determinació de rendes (com protecció oficial o lloguer social), o els contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

D’altra banda, està previst que en els mesos vinents entrin a formar part dels municipis d’àrea tensa quinze localitats més, entre les quals es troba Olot, i altres municipis com Premià de Mar, Sitges o Manlleu.