L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) recolza l’impuls d’un nou marc fiscal europeu adaptat a les condicions específiques de cada país i articulat entorn d’una àncora de deute, en comptes del dèficit; una regla de despesa, una clàusula d’escapatòria i un paper reforçat de les Institucions Fiscals Independents (IFIs) nacionals.

Així es recull en el document publicat ahir per l’organisme independent espanyol en el qual inclou la seva contribució a la consulta pública sobre la reforma del marc fiscal europeu, que va presentar el mes de desembre passat a la Comissió Europea. En el document d’aportacions, l’AIReF realitza una sèrie de consideracions amb l’objectiu que el sistema de regles fiscals es converteixi en element essencial per aconseguir la sostenibilitat de les finances públiques i un creixement sostenible.

En primer lloc, destaca la conveniència d’aclarir les normes que s’aplicaran als Estats membres a partir de 2023, perquè l’estratègia pressupostària que es posi en marxa enguany pugui ser consistent amb aquests requeriments. L’Airef posa l’accent en la necessitat que el nou marc fiscal proporcioni una millor orientació per a la política fiscal, basada en normes més senzilles, dissenyades sobre la base de variables menys volàtils i més orientades al mitjà termini.

Pel que fa al disseny del futur marc, la AIReF recolza el consens que està sorgint entre els experts i que suposa articular el marc fiscal entorn d’un ancora de deute a llarg termini, una regla operativa de despesa i una clàusula de fuita l’activació de la qual permetria una política fiscal estabilitzadora en el curt termini. En l’actualitat és el dèficit, fruit de la diferència entre les despeses i els ingressos públics, el que més pes.

L’organisme que presideix Cristina Herrero assenyala que els plans fiscals de mitjà termini han de reflectir els compromisos polítics de la legislatura pel que fa a la despesa primària neta. Aquests últims haurien d’establir-se després d’una avaluació general de la situació subjacent de les finances públiques, la posició cíclica, els futurs reptes de sostenibilitat i les reformes o inversions amb un clar vincle fiscal. Segons l’AIReF, són «evidents» les sinergies entre la cerca de la sostenibilitat, d’una banda, i una composició adequada de les finances públiques, per un altre, per la qual cosa dona suport a la realització de revisions de la despesa pública i l’avaluació periòdica de la qualitat de les finances públiques.