Les pensions s'han convertit en els últims anys en un ingrés vital de moltes famílies. El que molts no saben és que és possible sol·licitar un complement per fills o complement de maternitat en la pensió, conegut com a complement per a reduir la bretxa de gènere en les pensions. T'expliquem tot el que has de saber sobre aquest ingrés extra que pots percebre com a complement a la teva pensió i que es regula en l'article 60 i que va ser introduït en la Llei General de Seguretat Social per la Llei 48/2015:

Qui pot sol·licitar el complement de la pensió per fills?

El complement per fills de les pensions es cobra amb les pensions contributives, d'incapacitat permanent, viduïtat o jubilació (anticipada o no), però no per a la jubilació parcial.

Aquest complement de maternitat de la pensió està dirigit, en principi, a dones que hagin tingut un fill al llarg de la seva vida laboral. Es tracta d'una quantitat complementària a la de la pensió que només pot sol·licitar un dels dos progenitors.

Encara que generalment són les dones les més perjudicades en la seva vida laboral per tenir fills, aquest complement a la pensió també poden cobrar-lo els homes, sempre que aquests hagin vist més minvada la seva carrera laboral per haver estat pares.

Si es dóna el cas que cap dels progenitors ha sofert reduccions de jornada o períodes sense cotitzar al llarg de la seva vida laboral per haver tingut fills, aquest complement per maternitat s'adjudicarà a la mare. Mentre que en el cas de ser dues dones, el complement a la pensió per haver tingut fills s'aplicarà a la que cobri una pensió inferior.

Quin és l'import del complement de maternitat de la pensió?

La quantia del complement per fills en les pensions parteix d'un import fix de 378 euros a l'any, per cada fill, fins a un màxim de quatre fills. El que es tradueix mensualment en augment de la pensió de 27 euros al mes per cada fill. Amb aquest complement les persones amb 4 fills podrien rebre un ingrés anual de fins a 1.512 euros. A més, és important tenir en compte que aquest complement per maternitat s'abonarà en cadascuna de les 14 pagues.

D'altra banda, aquest complement de la pensió s'anirà actualitzant d'acord amb la pujada de les pensions.

Requisits per a cobrar el complement per maternitat de les pensions

A més de tenir fills, les persones que sol·licitin aquest complement de la pensió hauran de complir una sèrie de requisits que et detallem a continuació:

  •  Estar adscrit a qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social i sol·licitar una pensió de qualsevol modalitat, excepte la jubilació parcial. És a dir, el complement se sumarà a les pensions de jubilació, jubilació anticipada voluntària, incapacitat permanent i viduïtat.
  •  Els complements que poguessin ser reconeguts en qualsevol dels règims de Seguretat Social seran incompatibles entre si. S'abonarà en el règim en el qual el causant de la pensió tingui més períodes d'alta.
  •  Els fills, nascuts amb vida o adoptats, hauran d'estar inscrits en el Registre Civil.

Complement per fills en les pensions: En quins casos poden sol·licitar-ho els homes?

Perquè els homes puguin sol·licitar el complement de les pensions per haver tingut fills han de complir amb els següents requisits:

  • Cobrar una pensió de viduïtat per defunció de l'altre progenitor amb fills en comú, sempre que algun d'ells tingui dret a percebre pensió d'orfandat.
  • Cobrar una pensió de jubilació o incapacitat permanent i haver interromput o haver vist afectada la seva carrera professional al llac de la seva vida per naixement o adopció d'un fill, amb determinades condicions relacionades amb la cotització.
  • En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats fins al 31 de desembre de 1994, tenir més de cent vint dies sense cotització entre els nou mesos anteriors al naixement i els tres anys posteriors a aquesta data o, en cas d'adopció, entre la data de la resolució judicial per la qual es constitueixi i els tres anys següents, sempre que la suma de les quanties de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.
  • En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats des de l'1 de gener de 1995, que la suma de les bases de cotització dels vint-i-quatre mesos següents al del naixement o al de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció sigui inferior, en més d'un 15 per cent, a la dels vint-i-quatre mesos immediatament anteriors, sempre que la quantia de les sumes de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.

Quins requisits ha de complir la dona per a tenir cobrar el complement per maternitat? 

Les dones que vulguin cobrar el complement de les pensions per haver tingut fills hauran de rebre una pensió contributiva de Seguretat Social i, en cas que el pare hagi vist afectada la seva carrera professional en ocasió del naixement del seu fill, que la quantia de les pensions reconegudes sigui inferior a les que percebi el pare.

En quins casos no es cobrarà el complement per maternitat en la pensió?

El complement de les pensions per haver tingut fills té una sèrie de restriccions per a sol·licitar-lo:

  • No es reconeixerà el dret al complement al pare o a la mare que hagi estat privat de la pàtria potestat per sentència fundada en l'incompliment dels deures inherents a la mateixa o dictada en causa criminal o matrimonial.
  • Tampoc es reconeixerà el dret al complement al pare que hagi estat condemnat per violència contra la dona, exercida sobre la mare.
  • No podrà cobrar-ho el pare o a la mare que hagi estat condemnat o condemnada per exercir violència contra els fills o filles.

Durada del complement per maternitat de les pensions

L'abast temporal del nou complement econòmic es vincula a la consecució de l'objectiu de reduir la bretxa de gènere en les pensions contributives de jubilació per sota del 5%.

Què haig de fer per a sol·licitar el complement de la pensió per fills

El complement de les pensions per maternitat es tramita juntament amb la sol·licitud de la pensió en la Seguretat Social.