Aprovat el febrer de 2021, aquelles jubilades i jubilats que compleixin una sèrie de requisits poden optar a cobrar un complement per a reduir la bretxa de gènere en pensions, el qual substitueix a l'anomenat "complement de maternitat", contemplat en l'article 60 i que va ser introduït en la Llei General de Seguretat Social per la Llei 48/2015.

Aquest va ser considerat discriminatori per una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, d'aquí la introducció del nou plus, que corregeix els problemes de disseny que presentava el seu antecessor i que no atacava l'origen de la bretxa de gènere en les pensions.

El complement permet cobrar fins a 378 euros més en la seva pensió anual per cada fill als qui demostrin que durant la seva vida professional el fet d'haver cuidat de la seva descendència els va suposar un perjudici en l'àmbit laboral. Així, la millora mensual de les pensions d'aquests jubilats augmenta 27 euros al mes, fins a un màxim de 4 fills, i s'abona en 14 pagues. Com a exemple, podem dir que el plus representa un ingrés anual de fins a 1.512 euros per a famílies amb 4 fills.

Qui pot demanar-ho i on

Per a optar a aquesta millora és necessari estar adscrit a qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social, sol·licitar una pensió contributiva de jubilació, d'incapacitat permanent o de viduïtat i tenir un fill o més inscrits en el Registre Civil. Això sí, són incompatibles entre si i s'abonaran en el règim de la Seguretat Social en el qual el pensionista tingui més períodes d'alta.

El complement es demana emplenant una sol·licitud en l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o en l'Institut Social de la Marina si es tracta d'un treballador de la mar.

Finalment, cal destacar que, encara que el percentatge més gran de beneficiats per aquest plus són dones, per ser les que en la majoria dels casos s'han dedicat a cura dels nens, hi ha homes que també poden reclamar-ho. En el seu cas, i tenint una pensió contributiva, hauran de demostrar haver estat ells els que van interrompre o van veure afectades les seves carreres professionals amb l'arribada d'un fill. També aquells homes que estiguin cobrant una pensió de viduïtat per defunció de l'altre progenitor pels fills o filles en comú, sempre que algun d'ells tingui dret a percebre una pensió d'orfandat, poden optar al complement.