Segons les estadístiques, el 22% dels nous treballadors deixen el seu lloc de treball durant els dos primers mesos, per motius tals com: la inadaptació al lloc, discrepàncies amb la visió de l’empresa o els seus directius o unes expectatives creades que no s’ajusten finalment a la realitat de la nova ocupació.

La majoria d’aquests abandonaments podrien evitar-se si es realitza per part de les empreses, en concret del departament de RH, un bon pla d’acolliment al nou treballador: l’anomenat Pla onboarding, o com es diria als Estats Units, el «From desk to yes».

Aquest pla té com a objectiu aconseguir una bona integració de l’empleat a l’empresa. I en ell, no sols s’ha de descriure detalladament les funcions a desenvolupar, sinó que també ha de contenir informació relativa a:

- Organigrama de l’empresa, perquè el treballador tingui constància de qui és el cap i de quins departaments o persones depèn directament.

- Mitjans de treball o eines necessàries per al desenvolupament de les seves tasques.

- Lloc del lloc de treball i horari.

- Calendari laboral.

- Pla d’evacuació.

- Accessos i contrasenyes que li siguin necessaris.

- Telèfons d’interès (mútua d’accidents, departament informàtic, departament de manteniment o RH, etc).

- i el que és més important: la política, missió i valors de l’empresa, així com els costums que regeixin dins l’organització.

A més del lliurament d’aquest pla, és aconsellable organitzar una bona benvinguda, on s’han de presentar als seus nous companys, així com acompanyar-lo en un recorregut per totes les instal·lacions de l’empresa, a fi que pugui fer-se una idea global del negoci. És crucial també durant els primers dies i setmanes estar atent a la seva conducta i preguntar-li com es troba, si requereix alguna cosa o si té algun dubte sobre algun aspecte del treball.

Els beneficis que comporta tenir un pla onboarding són nombrosos, entre ells: la disminució de la rotació laboral i l’absentisme, la millora la productivitat o la retenció del talent, entre molts altres.