El curs escolar començarà el pròxim 12 de setembre amb diferents novetats. La més important és el canvi de model d'avaluació a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha modificat el sistema per adequar-lo al currículum per competències bàsiques.

La principal novetat d'aquesta avaluació és que s'utilitzaran qualificacions qualitatives en lloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels alumnes. Per expressar els resultats es faran servir les qualificacions següents: no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE). Això suposa una continuïtat amb l'avaluació de Primària.

La nova avaluació reforça la idea de situar l'alumne com a protagonista del seu aprenentatge i té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d'aprenentatge.

Una altra novetat és l'avaluació dels àmbits transversals a l'ESO. Algunes competències d'aquests àmbits es treballen des de diverses matèries i per això, l'equip docent les avaluarà conjuntament. Es tracta de les competències de l'àmbit digital i de l'àmbit personal i social, relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l'alumne.

De fet, l'equip docent haurà d'actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d'avaluació. En la valoració del grau d'assoliment dels nivells competencials dels alumnes, i en la superació de l'etapa, l'equip docent haurà d'adoptar les decisions per consens i, en cas que no s'hi arribi, per majoria simple. En cas d'empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

L'equip docent serà també el responsable d'informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l'avaluació de final de curs. Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les valoracions sobre el grau d'assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació de l'etapa. Els requisits per a l'obtenció del títol de l'ESO són els establerts en el Decret 187/2015, de 25 d'agost.

L'alumne supera l'etapa quan assoleix les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L'equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.

Més estudiants i més docents

Dimecres vinent, 123.358 alumnes i 8.890 docents arribaran a les aules de Girona: 72.013 a educació infantil i primària i 51.345 a secundària. En global, són un 2,29% més d'estudiants que el curs passat, si bé l'increment es deu sobretot al creixement de l'alumnat de Secundària. En el cas de l'ESO, per exemple, s'incrementa un 7,61% el nombre d'alumnes.

«Les dades confirmen l'estancament del creixement demogràfic, i traslladen la pressió de l'alumnat cap a Secundària», va assenyalar dijous el director territorial d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, durant la presentació del nou curs. A més, va indicar que les ràtios d'alumnes es mantenen similars a les de l'any passat: a P3 seran de 19,84 alumnes -el 2017/2018 eren 19,46- i en el cas de primer d'ESO, del 26,06 (fa un any eren 26,64).

Per afrontar l'augment dels estudiants de Secundària, el reforç més important del professorat se centrarà en els instituts: si Girona encara el curs amb 94 dotacions de docents més (que poden equivaldre a més d'un professional), 87 es destinen a aquesta franja educativa. De cara a aquest curs, també està previst convocar 5.005 places per estabilitzar les plantilles.

Respecte als ensenyaments postobligatoris, els últims anys hi ha hagut un augment progressiu dels grups, fins a sumar-ne 77 del curs 2012/2013 fins ara. Actualment hi ha 114 títols homologats en formació professional -amb quatre cicles nous a Girona, Blanes, Roses i Figueres- i les xifres d'alumnat que opta per aquests d'estudis van a l'alça.