El 99% de les sol·licituds de P3 i el 97% de les de 1r d'ESO han obtingut una de les places sol·licitades en el procés de preinscripció per al curs 2020-2021. Quant a la plaça sol·licitada en primera opció, a P3 l'han obtingut el 94% de les sol·licituds i, a 1r d'ESO, el 92%. Aquests són els principals resultats de la preinscripció per als ensenyaments obligatoris en tot del territori, en el qual també destaca l'increment de la demanda de centres públics i l'aposta del Departament d'Educació per a la preinscripció telemàtica per poder minimitzar els riscos de contagi per la Covid-19.

Amb l'oferta de places en centres públics que ha fet el Departament d'Educació, s'ha donat resposta de manera global a la demanda total de sol·licituds de preinscripció per al pròxim curs, segons el centre sol·licitat en primer lloc. Així, en l'oferta en centres públics, a P3, ha sigut de 51.655 per 44.811 sol·licituds, i a 1r d'ESO, de 55.084 per 52.840 peticions. I en centres concertats, a P3 l'oferta ha sigut de 24.134 places per a 18.931 sol·licituds, i, a 1r d'ESO, 6.745 per 6.681.

A P3 aquest any hi ha hagut 3.844 sol·licituds menys que el curs passat i, a 1r d'ESO, hi ha hagut un increment de 1.737 sol·licituds respecte al curs anterior, en la línia del creixement dels últims anys. Quant a la demanda de places en centres públics, s'ha produït un increment d'un 1,1% a P3 -ja hi va haver un creixement d'un 0,3% del curs 2018 a 2019 el 2019 a 2020- i un 0,7% a 1r d'ESO -als dos últims cursos no hi havia hagut traspàs de demanda entre centres de diferent titularitat. Quan les famílies que només han sol·licitat plaça en centres públics, a P3 suposen el 65% i a 1r d'ESO, el 86%; les famílies que només han sol·licitat plaça en centres concertats han sigut el 22% a P3 i el 8% a 1r d'ESO.

En relació amb els barems per a l'assignació de places, a P3, el 81% de les sol·licituds validades han obtingut els 30 punts de proximitat (domicili dins de l'àrea d'influència del centre), i el 46%, els 40 punts per ser germans d'alumnes escolaritzats al centre. A 1r d'ESO, hi ha 48.204 alumnes que han obtingut plaça en un centre de secundària procedint d'un centre de primària adscrit, cosa que suposa un 82% dels que han obtingut plaça. Un 86% dels alumnes han acreditat que el domicili habitual està en l'àrea d'influència del centre i un 31%, tenir germans escolaritzats al centre.

Presentació telemàtica de sol·licituds

Aquest any, per primera vegada les famílies han pogut fer la tramitació de la preinscripció per als ensenyaments obligatoris sense desplaçaments, amb la possibilitat de presentar la sol·licitud i la documentació per mitjans telemàtics. Això no obstant, les famílies també han pogut presentar la seva sol·licitud de manera presencial als centres educatius o a les oficines municipals d'escolarització. Sobre el total de 158.276 sol·licituds presentades, el 74% s'han presentat telemàticament.

Els centres també han disposat d'una nova eina informàtica per reservar una cita prèvia, a més de la tradicional trucada telefònica, com a suport en l'organització de l'atenció a les famílies. Durant el període de preinscripció dels diversos ensenyaments i fins al moment s'han gestionat 31.139 cites prèvies, i han utilitzat aquesta eina un total de 1.128 centres de tot Catalunya.