Les recerques demostren que la implicació familiar en l'aprenentatge dels infants està fortament associada amb el seu desenvolupament socioemocional i a la millora dels resultats acadèmics. L'OCDE, per part seva, en un estudi comparat de l'eficàcia dels sistemes educatius, descrit en els informes PISA, introdueix la participació dels pares com un indicador clau d'aquesta eficàcia.

Hi ha diversitat d'estudis d'entitats internacionals, com ara Harvard Family Research Project, que reforcen aquest punt de vista i aporten resultats concloents amb relació a la millora del rendiment i del comportament dels alumnes: taxes d'assistència més altes, menors problemes de disciplina a les aules i augment del rendiment acadèmic.

L'informe «La participació de les famílies en l'educació escolar» publicat pel Consell Escolar de l'Estat assenyala que les normes i les mesures formals de participació no basten perquè els pares s'impliquin en l'escola i, per tant, recomana als centres i als pares promoure mecanismes per a la participació d'aquests darrers en l'educació i per afavorir la comunicació amb les escoles.

També a Catalunya la Fundació Jaume Bofill ha analitzat en profunditat l'impacte de la implicació de mares i pares en l'educació dels fills. En el marc del seu projecte Què funciona en l'educació? Destaca algunes de les iniciatives que millor funcionen en l'acompanyament familiar a l'escolaritat: comunicar-se amb els fills sobre qüestions escolars, crear ambients i rutines per afavorir l'estudi, ajudar els fills a aprendre a llegir, projectar expectatives positives sobre l'escola, entre d'altres. També assenyalen que els programes de formació breus i focalitzats en donar eines concretes perquè pares i mares puguin acompanyar els fills són especialment efectius.

En aquest punt de vista es fonamenta la personalització, l'acompanyament a cada alumne, l'atenció de les seves necessitats específiques d'aprenentatge, la potenciació del seu caràcter, en definitiva, tractar cada nen i cada nena com es fa a casa, com a una persona única.

"Les recerques demostrenque la implicació familiaren l'aprenentatge dels infantsestà fortament associada amb el seu desenvolupamentsocioemocional i l'èxit acadèmic"

Les Alzines és una escola concertada, situada a La Creu de Palau (Girona) en la qual acompanyem els alumnes —i també les famílies—, des de la llar d'Infants fins que accedeixen a la Universitat.

Aquesta escola sempre s'han definit com una escola de famílies: pares i mares són els principals educadors dels fills i l'escola hi col·labora aportant-hi la professionalitat, però sense restar el protagonisme que correspon a la família.

D'aquí sorgeix la tutoria personal, que en aquesta escola porta decennis d'existència com a eix del seu projecte educatiu. El tutor o la tutora personal parla regularment amb cada alumne i amb la seva família. En aquestes converses procura conèixer, orientar i proposar uns objectius de millora a l'alumne i seguir-ne l'evolució, tant pel que fa al procés d'aprenentatge i al rendiment acadèmic, com en el seu desenvolupament socioemocional o creixement en les competències personals.

A més, Les Alzines ofereix diversos cursos i programes d'orientació familiar, que s'adapten a les necessitats de les famílies segons les edats dels fills. Aquests cursos es complementen amb altres ofertes formatives de temàtiques específiques, com ara els webinars d'educació, cicles de conferències en línia obertes a qualsevol família, també si no són de la comunitat de l'escola.

Esther Latre, directora de l'escola Les Alzines destaca "el paper imprescindible que tenen també les trobades informals. Són importants les reunions que es tenen cada trimestre, on la tutora del curs transmet als pares les característiques específiques de l'etapa i del grup, i la millor manera d'abordar-les des de la família. Però ho són igualment altres trobades que faciliten la implicació amb l'escola, com una calçotada de les famílies d'una classe, l'obra de teatre de Nadal i tantes altres iniciatives espontànies, que ajuden a crear un clima d'amistat entre les famílies amb el tutor, que serà un gran suport per a l'educació, especialment quan s'arriba a l'adolescència".

Les Alzines ha desenvolupat un programa, que anomenen Personal & Family Project, per a l'educació integral dels alumnes que es du a terme a l'escola (a través de la tutoria grupal i la tutoria amb l'alumne i la família), però que lidera cada família. L'objectiu és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. L'eix central del projecte és el creixement personal en la solidaritat i l'estima als altres, el camí més segur per ser feliç i també per contribuir a fer un món millor.