Els alumnes de Batxillerat podran passar de 1r a 2n amb un màxim de dos suspensos i obtenir el títol amb una matèria pendent en determinades condicions, una etapa en la qual es mantenen els exàmens de recuperació i que de manera excepcional es podrà cursar en tres anys. Així es reflecteix en l'esborrany de reial decret elaborat pel Ministeri d'Educació que regula els ensenyaments mínims de Batxillerat i que ha enviat a les comunitats autònomes perquè realitzin les seves aportacions.

Les modificacions introduïdes en el currículum s'implantaran per al primer curs en el curs 2022-2023 i per al segon, el 2023-2024. La meta de l'etapa no serà «la mera adquisició de continguts», sinó aprendre a utilitzar-los per solucionar «necessitats encarnades en la realitat», segons explica el document. El text al qual ha tingut accés EFE, afirma que per promocionar de primer a segon curs es requerirà haver superat les matèries cursades o tenir avaluació negativa en dues matèries, com a màxim.

A continuació les principals claus del nou Batxillerat:

Titulació amb un suspens

L'obtenció del títol requereix l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos; no obstant això, contempla que, excepcionalment, l'equip docent pugui decidir la titulació d'un alumne que hagi superat totes les matèries excepte una. Per això últim han de complir-se les següents condicions: que l'alumne ha aconseguit els objectius i competències adequats a aquest nivell; que no hi hagi hagut una inassistència continuada i no justificada; que s'hagi presentat a les proves i fet les activitats necessàries per a la seva avaluació i que la mitjana aritmètica de les qualificacions en totes les matèries sigui igual o superior a cinc. A l'efecte del càlcul de la qualificació final de Batxillerat, es considerarà la nota numèrica obtinguda en la matèria no superada.

Possibilitat de fer-ho en tres anys

Encara que Batxillerat són dos cursos, excepcionalment l'esborrany de reial decret dóna l'opció de fer-lo en tres anys a alumnes que cursin l'etapa de manera simultània als ensenyaments professionals de música; que acreditin la consideració d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment; que precisin una atenció diferent de l'ordinària per tenir alguna necessitat de suport educatiu i que al·leguin altres circumstàncies que justifiquin l'aplicació d'aquesta mesura. Els alumnes podran estar cursant Batxillerat en règim ordinari durant quatre anys, consecutius o no.

Més modalitats

S'amplien les modalitats del Batxillerat, que seran Arts, Ciències i Tecnologia, General i Humanitats i Ciències Socials. Arts es desdoblega en dos: Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, i l'altra a Música i Arts Escèniques. Els centres oferiran totes les matèries i vies, i només es podrà limitar l'elecció quan hi hagi un nombre insuficient d'alumnes. Quan l'oferta de matèries en un centre quedi limitada per raons organitzatives, les administracions educatives facilitaran que es pugui cursar alguna matèria mitjançant educació a distància o en altres centres escolars.

Matèries comunes

Les matèries de primer curs comuns a totes les modalitats seran les següents: Educació Física; Filosofia; Llengua Castellana i Literatura I i, si n'hi hagués, Llengua Cooficial i Literatura I; Llengua Estrangera I. Les matèries comunes de segon curs seran Història de la Filosofia; Història d'Espanya; Llengua Castellana i Literatura II i, si n'hi hagués, Llengua Cooficial i Literatura II; Llengua Estrangera II.

Passar de curs amb dos suspensos

Els alumnes passaran de 1r a 2n quan hagin superat les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dues matèries com a màxim. En tot cas, hauran de matricular-se en segon curs dels pendents de primer. Els estudiants que al final de segon tinguessin alguns suspensos podran matricular-se d'elles sense necessitat de cursar de nou les assignatures superades o podran optar per repetir el curs complet.

Avaluació contínua i títol amb un suspens

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i diferenciada segons les diferents matèries. El professorat de cada assignatura decidirà, a final de curs, si el jove ha aconseguit els objectius i l'adequat grau d'adquisició de les competències corresponents. L'alumnat podrà fer una prova extraordinària de les suspeses. Per obtenir el títol de Batxillerat serà necessària l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos. Però excepcionalment, l'equip docent podrà decidir l'obtenció del títol de Batxillerat amb una matèria pendent si es compleixen les condicions anteriorment esmentades.

Hores per continguts

Les hores per continguts bàsics es reparteixen de la següent: Educació Física (35); Filosofia (70); Història de la Filosofia (70); Història d'Espanya (70); Llengua Castellana i Literatura (210); Llengua Estrangera (210), i per a cadascuna de les sis matèries de modalitat sumaran 87,5 hores.