L'Ajuntament de Barcelona engegarà aviat un programa escolar per a la prevenció dels danys associats al joc d'apostes dirigit a l'alumnat de 4t d'ESO. Aquesta és una de les noves mesures que proposa el nou Pla d'Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona 2021-2024, que també vol reduir el consum excessiu d'alcohol, disminuir les desigualtats de gènere i incloure la perspectiva LGTBI. El nou Pla també preveu la creació d'un Observatori dels efectes del cànnabis per avançar en l'abordatge del seu consum. A Barcelona l'edat d'inici del joc d'apostes tan presencial com en línia són els 14 anys, segons els primers resultats preliminars de l'Enquesta Factors de Risc a l'Escola Secundaria 2021 (FRESC 2021) de l'ASPB, que inclou per primera vegada preguntes relacionades amb aquestes pràctiques. Segons aquests resultats, un 7,9% de l'alumnat de 2n d'ESO, 4t d'ESO, 2n de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM) ha jugat amb diners en el darrer any de manera presencial (11,8% dels nois i un 4,1% de les noies) i un 7,4% ho han fet en línia (12,4% dels nois, 2,7% de les noies). Un 3,4% del total de l'alumnat de 13 a 19 anys realitza un possible joc patològic (5,9% dels nois i 1% de les noies).

El nou pla té com a missió principal desenvolupar i impulsar polítiques efectives per tal de prevenir i reduir tant el consum de substàncies psicoactives com els comportaments addictius i les seves repercussions negatives per a les persones, les seves famílies i la societat. Afavorir entorns saludables, l'abordatge integral i intersectorial, la lluita contra l'estigma i seguir garantint un servei innovador i de qualitat són els objectius principals de la nova estratègia d'acció sobre drogues i addiccions de la ciutat. Aquest és el desè Pla de Drogues de la ciutat amb un recorregut de gairebé 35 anys en què s'ha anat adaptant l'estratègia per donar resposta als nous reptes de la complexa i canviant realitat, consolidant el model actual d'atenció a les drogodependències, que va des de la prevenció fins al tractament i la reinserció i que també inclou programes de reducció de danys per a les persones consumidores. La nova proposta es presentarà com a expedient a la propera Comissió de Drets Socials amb la previsió que els grups el votin al proper Ple del Consell Municipal. Com els anteriors, aquest Pla és fruit d'un treball transversal que ha comptat amb les aportacions de diferents institucions, entitats, professionals i agents involucrats, així com de les persones usuàries dels serveis i les persones treballadores que les atenen. Aquest procés ha estat liderat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) però hi han participat també el Consorci Sanitari de Barcelona i la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat, entre d'altres.

El nou Pla avança en la prevenció dels danys ocasionats pels jocs d'apostes

El joc d'apostes o d'atzar és una activitat d'oci legítima utilitzada en molts països. No obstant això, hi ha persones que experimenten danys pel seu ús problemàtic o que desenvolupen un trastorn per la seva addicció al joc. Actualment existeix un creixent reconeixement internacional del trastorn per joc d'apostes i els seus danys associats com un problema de salut pública emergent. Aquests danys poden ser de caràcter econòmic, social o de salut física i mental i no només els pateix la persona que juga sinó que afecten la família, la comunitat i la societat en general. El Pla d'Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona 2021-2024 fa un abordatge d'aquesta problemàtica amb accions alineades amb la mesura de govern 'Amb la Salut no s'hi juga' aprovada l'octubre de 2019 per l'Ajuntament de Barcelona per fer front als danys associats al joc d'apostes. Així doncs, entre les principals accions incloses en el Pla, destaquen implementar un programa escolar de prevenció de l'ús problemàtic del joc d'apostes i els videojocs amb l'objectiu de reduir la incidència del joc d'apostes en les persones menors d'edat residents a la ciutat; crear una guia per a famílies per a la prevenció de l'ús problemàtic del joc d'apostes i videojocs, especialment l'online; dissenyar d'una campanya de comunicació de sensibilització de la població envers la problemàtica associada; mantenir les mesures que prohibeixin l'accés al joc on-line i off-line a les dependències municipals, així com la publicitat i patrocini d'aquests negocis.

L'alcohol segueix essent la substància que més preocupa

L'alcohol és la substància més consumida, tant entre els joves com en la població adulta. En concret, segons els primers resultats preliminars de l'Enquesta FRESC 2021 de l'ASPB, el consum en la població estudiantil de 13 a 19 anys d'aquesta substància augmenta en funció de l'edat, i s'observa un patró de consum molt similar en ambdós sexes. Tot i això, en els darrers anys s'ha reduït en general el percentatge de nois i noies que han consumit alcohol alguna vegada. Aquesta reducció és del 7,5% en nois i del 7,2% en noies el 2020 respecte a 2016. Per contra, l'indicador d'haver-se emborratxat almenys una vegada en els darrers sis mesos puja lleugerament en tots els grups de sexe i edat. D'altra banda, l'alcohol és la substància que més inicis de tractament per consum de drogues causa a la ciutat tant en homes com en dones. El 2020 es van produir 3.671 inicis de tractament en els Centres d'Atenció i Seguiment (CAS) de la xarxa pública de la ciutat (2.710 en homes i 961 en dones). D'aquests 1.550 van ser per alcohol (1.093 en homes i 457 en dones). En els darrers anys, però, s'han mantingut estables tant el nombre d'inicis com l'edat d'inici de tractament que el 2020 va ser de 40,7 en homes i de 42,5 en dones. Per abordar aquesta problemàtica destaquen diverses actuacions d'entre totes les que es proposen en el pla, com reforçar les intervencions preventives que es poden fer des de les escoles. Aquest curs 2021-22 s'estan implementant les actualitzacions que s'han fet dels dos programes que des de fa anys es treballen a les escoles de la ciutat, els programes Pase i Sobre canyes i petes. També s'acaba de renovar la contractació del Servei d'Orientació de Drogues, el qual es dirigeix als joves de 14 a 21 anys, les seves famílies i els professionals que treballen amb ells, de l'àmbit educatiu o d'altres.

Es vol donar continuïtat i un nou impuls als programes preventius comunitaris, especialment aquells que es fan principalment en zones vulnerables a través d'activitats de lleure saludable, activitats socioculturals i esportives que es focalitzen en infants, adolescents i joves en situacions de risc. Alguns d'aquests programes es complementen amb programes de formació perquè els joves tinguin oportunitat de viure primeres experiències laborals, per exemple, com a monitors esportius o de lleure. Es proposa implementar un programa pilot de prevenció familiar selectiva per a persones usuàries dels centres de tractament amb fills d'entre 7 i 12 anys. D'altra banda, es pretén incidir en el turisme de la ciutat amb l'elaboració de materials preventius dirigits als turistes on es recordi la necessitat d'un consum responsable d'alcohol, i es detalli la legalitat vigent sobre l'ús d'alcohol a la via pública i la possessió de drogues fiscalitzades. Es continuarà treballant pel compliment de la normativa sobre la venda d'alcohol a persones menors d'edat i els horaris de venda d'alcohol. Es posarà en marxa un pla d'accions per reduir l'impacte del consum d'alcohol i altres drogues a la via pública, amb especial atenció als espais i esdeveniments de gran afluència de públic, i s'implementaran programes de reducció de danys per a persones que consumeixen alcohol vetllant per la introducció de la perspectiva de gènere.

Abordatge del consum problemàtic de cànnabis

El cànnabis és la droga il·legal més consumida per la població de Barcelona. Segons la darrera enquesta FRESC 2021, també és la tercera substància més consumida pels joves, després de l'alcohol i el tabac. Els percentatges de consum de cànnabis són similars en ambdós sexes, essent una mica més elevats en les noies a 2n i a 4t d'ESO i en els nois de 2n de Batxillerat i cicles de grau mitjà. Des del 2004, però, el percentatge d'alumnes que ha provat el cànnabis i el que l'ha consumit en els últims 30 dies mostra una tendència general descendent. Tot i això augmenta lleugerament el consum de risc en l'alumnat de 2n de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà respecte el 2016 tant en nois (11,7% per un 10% fa cinc anys) com en noies (6,9% davant el 6,1%). Entre les accions que inclou el pla per avançar en l'abordatge del cànnabis, destaquen les principals i més innovadores. Així, es pretén crear un Observatori de l'Administració amb presència de les entitats per tal de vetllar pels efectes que sobre la salut pugui tenir el cànnabis i per assegurar que la informació i l'assessorament de reducció de riscos sigui adient i impartida per professionals. També es vol promoure un programa de reducció de danys de consum de cànnabis, potenciar l'atenció a la població jove i a les seves famílies des del Servei d'Orientació sobre Drogues seguint un model d'intervenció breu, promoure serveis d'escolta, orientació i acompanyament en els espais naturals de relació d'adolescents amb professionals que esdevinguin referents per aquest col·lectiu, potenciar el programa de mesures alternatives a les sentències penals i treballs per a la comunitat en les infraccions administratives per consum de drogues psicoactives, i treballar propostes de canvis normatius sobre la regulació del cànnabis per treballar-les amb la Generalitat i l'Estat.

Cal incidir més contra les desigualtats de gènere i l'estigma

Les desigualtats de gènere i la perspectiva LGTBI segueixen essent qüestions prioritàries en el pla. A més, els diferents programes cal que incorporin la perspectiva de gènere, es treballa per promoure espais específics per a dones dins dels serveis assistencials d'atenció a les drogodependències i facilitar la participació de les famílies en els processos terapèutics. Igualment es vol trencar l'estigma associat al gènere i al col·lectiu LGTBI i reduir les barreres d'accés als serveis d'atenció a les drogodependències donant resposta a les seves necessitats. Finalment, pel que fa a l'estigma, el pla proposa actuacions per augmentar el coneixement social de les addiccions i promoure la concepció de les addiccions com una malaltia crònica, proposa també accions de dinamització comunitària que facilitin l'apropament entre el veïnat i les persones usuàries dels CAS o d'altres recursos per persones amb drogodependències.