L'aprenentatge i l'estimulació educativa en la franja infantil de 0-3 anys resulta fonamental i adquireix una gran importància i en el posterior desenvolupament de l'infant. Els jocs, la comprensió lectora, el llenguatge, l'aprenentatge fins i tot de diferents idiomes i l'expressió corporal són alguns dels aspectes fonamentals en la seva formació. Una de les primeres decisions difícils de molts pares és escollir precisament una escola bressol que ofereixi totes aquestes garanties abans d'encarar la posterior etapa d'escolarització obligatòria. Consulta aquí alguns centres que et poden orientar i ajudar a la recerca de la millor escola que s'adapti a les teves possibilitats.

Baby's Kingdom segueix el model d'equilibri entre joc i aprenentatge

A la llar d’infants Baby's Kingdom es treballa per aconseguir un bon desenvolupament integral de l'infant tenint en compte i considerant les seves capacitats en totes les àrees evolutives. Seguint el model britànic Early Years Foundation Stage (EYFS), els 4 pilars principals del seu projecte són: cada infant és únic, les relacions positives, ambients adaptats i aprenentatge i desenvolupament; buscant així un equilibri entre el joc i l’aprenentatge. 

La seva metodologia activa de treball, basada en el Project Based Learing (PBL), permet a l’infant adquirir un rol actiu i involucrar-se per fomentar un aprenentatge significatiu. 

Tot això emmarcat dins d'un projecte lingüístic clau com és la immersió lingüística en llengua anglesa. Està demostrada la capacitat innata per aprendre més d'una llengua en edats primerenques; és per això que el centre dona importància a l'estimulació d'aquesta segona llengua per al posterior desenvolupament del llenguatge.

A la llar d'infants Baby's Kingdom es treballa en la immersió lingüística en llengua anglesa. DdG

A Baby's Kingdom es tenen present les àrees del currículum infantil que marca el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn, i, comunicació i llenguatges

Pel que fa a la metodologia, tampoc es tanca en centrar-se en una única corrent pedagògica, sinó que aposta per treballar de manera transversal diverses corrents pedagògiques d’autors com ara Freinet, Montessori, Waldorf, Pickler, etc., i així absorbir els trets més característics i enriquidors de cada una d’elles.

Bell-lloc aposta per un model d'educació personalitzada

A partir dels quatre mesos els infants ja poden anar a Bell-lloc, on se segueix un model d’educació personalitzada, que integra totes les dimensions de la persona (intel·lectuals, afectives, físiques, volitives...)

L'estimulació neuronal i teràpia sensorial, l'auditiva, la visual, treballar els patrons de reflexos motrius, la psicomotricitat i el moviment són la base de l'estimulació primerenca que permet als infants créixer en totes les potències i preparar la seva bona cognició per posteriors aprenentatges.

Les arts visuals i la música tenen una gran rellevància en el projecte. A Bell-lloc es construeixen contextos d'aprenentatge significatius, aprofitant els passeigs científics pel bosc de l'escola, l'hort, l’experimentació a l'Atelier, els racons de llum, activitats plàstiques, matemàtica manipulativa... El treball cooperatiu i la cultura de pensament estimulen el pensament crític. Aprendre el bé es basteix des de la contemplació de la bellesa.

El centre treballa amb mètodes per aprofitar al màxim les capacitats de cada infant. DdG

Ofereix aprenentatges des de la solidesa i la personalització. El centre s'esforça per atendre la singularitat de cada alumne: una organització flexible dels aprenentatges permet atendre ritmes diferents, amb la intenció que tothom pugui aprofitar al màxim les seves capacitats.

Treballa l'adquisició del llenguatge i l'oratòria des dels primers anys, amb l’ensenyament del català, el castellà i dotze hores setmanals d'anglès amb especialistes i speakers natives.

Montessori Palau Girona prepara els alumnes per al món real

L’etapa de 0-3 anys és una de les més importants en la formació de l’infant. També el nen de 0 i 6 anys es troba en una etapa de formació del cervell, el que la Dra. Montessori anomenava “etapa de la Ment Absorbent”, és a dir, la base de la creació de la persona. Per això al Montessori Palau Girona tenen molt present que en aquesta edat el nen té una especial sensibilitat inconscient per uns aprenentatges que són el llenguatge, l’ordre, el refinament sensorial i el refinament del moviment. 

Durant tota la jornada escolar es treballen específicament les intel·ligències múltiples, aconseguint una estimulació primerenca i el treball de quatre llengües: català, castellà, anglès i alemany amb professors natius. I sempre es fa seguint a les aules els pilars de la Pedagogia Montessori com és l’ambient preparat. 

El Montessori Palau Girona té quatre aules de 200 m2 per als alumnes de 0 a 3 anys. Totes elles, amb el seu entorn natural exterior, equipades amb uns materials Montessori a la mida del nen, disposats amb un ordre concret i precís, i amb un disseny que desperta el seu interès i sensibilitat. 

El centre disposa de quatre aules de 200 metres quadrats per als alumnes de 0-3 anys. Toni Vilches

Els avenços en Neurociència estan donant raó a l’enfocament de la Pedagogia Montessori i molts estudis publicats en revistes d’alt factor demostren que amb Montessori s’aconsegueix allò que la societat i les empreses busquen en els professionals d’ara i del futur. 

Saint George's School, 30 anys treballant en la immersió lingüística en anglès a l'educació infantil

En el Saint George's School entenen  la importància d’introduir als infants de manera natural a un nou idioma i, des de fa més de trenta anys, apliquen una exitosa proposta educativa en immersió lingüística en anglès, dirigida per professorat nadiu.

És important que la immersió lingüística es faci de manera primerenca ja que els nens i nenes de l’etapa d’Educació Infantil, d’1 a 6 anys, es troben en el moment maduratiu perfecte per a aprendre un nou idioma, amb la possibilitat que acabin tenint un nivell bilingüe o plurilíngüe. 

L'exposició intensiva i el contacte permanent amb la llengua anglesa durant tot el dia, estimulant la comunicació i incorporant l’idioma de manera natural en les situacions quotidianes dels infants, fa que desenvolupin, des de molt petits, altes competències lingüístiques en les diferents llengües que tinguin en el seu entorn.

Dos alumnes seguint la metodologia. Saint George's School.

A més a més d'incrementar el coneixement sobre la llengua, la immersió lingüística suposa una gran quantitat d'avantatges i beneficis per al desenvolupament global dels infants:

  • Milloren les seves habilitats lingüístiques i augmenta la comprensió lingüística de les diferents llengües del nen/a. 

  • Augmenta el seu vocabulari i les seves habilitats d’expressió oral.

  • Milloren les seves destreses cognitives i fomenta la creativitat intel·lectual, la flexibilitat mental, la memòria, i les habilitats de fer múltiples tasques: de resoldre problemes i d’adquirir pensament crític.

  • Es potencia el rendiment acadèmic en el seu sentit que augmenten les habilitats de resolució de problemes, la flexibilitat mental, la creativitat i la capacitat de generar estratègies cognitives.

  • Incrementa el seu bagatge cultural.