26 de gener de 2021
26.01.2021
Diari de Girona

M'ha tocat ser membre d'una mesa electoral. Ho puc evitar?

Consulta els motius previstos per la llei per no anar a la mesa i les multes previstes si no hi vas

26.01.2021 | 12:15
Els membres d'una mesa electoral en les eleccions de 2017.

Milers de persones han rebut fa pocs dies una citació per ser membre d'una mesa electoral el 14-F, sigui com a vocal, secretari o president. Es tracta d'una obligació legal que garanteix el dret a vot i el funcionament d'un sistema electoral democràtic. No acudir a la mesa quan s'ha estat citat és un delicte.

No obstant això, es poden presentar al·legacions. Els motius per evitar ser membre de la mesa estan fixats expressament per la legislació electoral i poden ser personals, com familiars i professionals.

La llei orgànica de règim electoral general (LOREG) estableix que la "causa justificada i documentada" que als elegits "els impedeixi l'acceptació del càrrec "s'ha d'al·legar en un termini de set dies des que es rep la notificació" davant la Junta Electoral de zona. El que aquesta decideixi no pot ser recorregut.

Aquests són els motius que es poden al·legar per no formar part d'una mesa en les eleccions catalanes:

Causes personals que només necessiten ser acreditades:

- Ser major de 70 anys, tot i que la llei deixa oberta la porta als que ja en tinguin 65 hi ho sol·licitin.
- Tenir declarada una discapacitat o ser pensionista d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa
- Estar de baixa laboral
- Les embarassades de més de sis mesos o de descans maternal amb independència que es cobri o no de la Seguretat Social.
- Estar internat en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics
- Haver format part d'una mesa electoral, al menys en tres ocasions en els últims 10 anys
-Ser víctima d'un delicte pel qual s'hagi dictat una resolució judicial que impliqui una pena o mesura cautelar de prohibició d'aproximar-se a algú censat en el mateix col·legi electoral.

Causes personals que la junta electoral valorarà en cada cas:

- Lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que impedeixi exercir les funcions que impliquen estar en una mesa electoral
- Ser pensionista per incapacitat permanent total per a una determinada professió o estar en situació de risc durant l'embaràs.
- Tenir prevista alguna intervenció quirúrgica o prova clínica rellevant el dia de la votació, en els immediatament anteriors o a el següent, que siguin inajornables per motius de salut o d'organització dels serveis sanitaris.
- Ser monja de clausura o equivalent i que això resulti incompatible amb estar en una taula
- Canviar la residència habitual a una altra comunitat autònoma i de forma acreditada demostrar que això t'impedeix el desplaçament per formar part de la taula.

Causes relatives a responsabilitats familiars que només cal acreditar:

- Estar en període de lactància natural o artificial fins que el nadó compleixi nou mesos (el que s'ha d'acreditar amb el llibre de família o certificat de l'encarregat de Registre Civil)
- La cura directa i continuada, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat o de familiars fins al segon grau de consanguinitat que per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix.

Causes familiars que s'han de valorar cas per cas:

- La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resultin inajornables o que això provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l'interessat sigui el protagonista o guardi amb el un parentiu de fins al segon grau de consanguinitat.
- Ser mare o pare de menors de 14 anys, quan s'acrediti que ni l'altre progenitor ni cap altra persona, com un germà gran, pot ocupar-se d'ells durant la jornada electoral.

Causes professionals que permeten eludir la mesa electoral:

- Els que durant el dia de la votació prestin serveis en les juntes electorals, els jutjats i les administracions públiques i que precisament tinguin encomanades funcions electorals podran presentar al·legacions per evitar formar part d'una taula si així ho acrediten els seus superiors.
- Els que han de prestar serveis essencials de la comunitat, com metges, sanitaris, membres de protecció civil o bombers, i no puguin ser substituïts per companys.
-Directors de mitjans de comunicació d'informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral. La norma també preveu
-Professionals que hagin de participar en esdeveniments públics el dia de la votació que estiguessin previstos abans de la convocatòria electoral, quan no puguin ser substituïts i l'absència dels quals obligaria a suspendre l'esdeveniment i això provocaria perjudicis econòmics rellevants.

Quines conseqüències té no presentar-se?

La legislació electoral preveu penes de multa i, fins i tot presó, per no anar a una mesa electoral quan s'hagi estat citat o bé quan abandonin la seva feina durant la jornada electoral. Les sancions econòmiques s'estableixen en funció del poder adquisitiu del penat. En casos recents, la fiscalia ha sol·licitat multes de mil a sis mil euros. Cal recordar també, que si el cas acaba en condemna judicial, constaran antecedents penals que poden suposar un impediment per optar a càrrecs a l'administració pública.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook