16 de febrer de 2019
16.02.2019
Diari de Girona

Aquest febrer s'aprovarà el nou ROTT

16.02.2019 | 01:36
Aquest febrer s'aprovarà el nou ROTT

Malgrat els propòsits del Ministeri de Foment que el nou Reglament d'Ordenació dels transports terrestres (ROTT) hagués entrat en vigor l'1 de gener d'enguany, diversos retards en la seva tramitació i la demora en l'emissió del preceptiu informe del Consell d'Estat han impedit que hagi pogut ser aprovada aquesta reforma reglamentària, estant prevista per al mes de febrer.

El nou ROTT inclou una nova regulació d'accés a la professió de transportista del Sector del Transport per carretera com a conseqüència de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Desena) el 8 de febrer de 2018. En tot cas, l'aprovació del nou ROTT es produeix amb quatre anys de retard respecte al termini màxim establert en la modificació de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres de 2013, que establia un termini màxim de dos anys, que no obstant això no va poder ser complert per diferents motius d'índole política i institucional que han anat retardant l'aprovació d'aquesta norma reglamentària.

El nou ROTT introdueix importants novetats que afecten el desenvolupament de l'activitat empresarial del transport per carretera, de les quals cal destacar les següents:

Pel que fa a l'accés a la professió, per a l'obtenció del títol professional de transportista o operador de transport, és a dir, del títol de competència professional per al transport, s'exigirà posseir un nivell acadèmic previ, en concret posseir almenys el títol de batxiller o FP de grau mitjà. Així mateix es regula el règim d'expedició dels certificats de competència professional i els exàmens per a la seva obtenció, que seran telemàtics.

La vinculació entre la persona que ostenta el referit títol de competència professional i l'empresa titular de l'activitat empresarial serà real i efectiva, exigint una vinculació laboral a jornada completa, on s'ha de sumar el desenvolupament d'activitats de supervisió en totes les àrees de l'empresa, passant a denominar-se gestor de transport.

Pel que fa a la figura del gestor de transport, Foment ha descrit detalladament totes les responsabilitats i funcions que ha de desenvolupar dins de l'empresa. L'objectiu és delimitar el «lloguer» del títol. La regulació del requisit de pèrdua d'honorabilitat, que implicarà la suspensió de la validesa de les autoritzacions de transport durant un termini d'un any, per la comissió d'una única infracció molt greu o de tres infraccions greus en determinats supòsits.


Ampliació de flota

Les noves rigideses introduïdes a la renovació o ampliació de flota per part de les empreses transportistes els obligarien a haver d'adquirir vehicles més nous, cosa que, a la pràctica, suposaria la desaparició del mercat de segona mà.


Eliminació de la flota mínima

L' eliminació de l'actual requisit de flota mínima per accedir al Sector (tres camions a transport de mercaderies i cinc autobusos en transport de viatgers), permetent d'aquesta manera que es pugui accedir amb un sol vehicle de transport, encara que es manté l'actual requisit d'antiguitat màxima, és a dir, cinc mesos en transport de mercaderies i dos anys en transport de viatgers.


Concurs de creditors

Les conseqüències administratives que suposaran per a les empreses transportistes que es troben en situació temporal d'insolvència, que es veurien abocades al seu tancament obligatori per la pèrdua de la capacitat econòmica.


Dificultats per créixer

Les empreses de menor grandària (les que tenen menys de tres vehicles) es veuran sotmeses a una situació d'encotillament, a les quals se'ls impedirà créixer en grandària de forma lliure, o transmetre la seva autorització de transport.

D'altra banda, s'ha efectuat una simplificació de la documentació de control del transport de viatgers i tanmateix es regula la possibilitat que es pugui portar en format electrònic.

Hi ha altres mesures de les proposades pel CNCT (Centro Nacional de Condiciones de Trabajo) el passat mes de desembre en què també s'ha avançat, però que encara no s'han concretat, com el compromís del Ministeri de Justícia de fer desaparèixer la possibilitat de pacte en contra del que diu la Llei del Contracte de Transport pel que fa a terminis de pagament i la clàusula de revisió del preu del combustible.

Per últim, tampoc hi ha concrecció sobre qui ha de fer les operacions de càrrega i descàrrega.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook