18 de maig de 2020
18.05.2020
Diari de Girona
Administradors de finques

Nous criteris i condicions per poder accedir a les ajudes pel lloguer

L'Estat acaba d'obrir una convocatòria amb un paquet de mesures transitòries destinades als arrendataris

17.05.2020 | 21:27
Les ajudes estan destinades al mercat del lloguer d'habitatges.

La crisi sanitària del covid-19 que ha desencadenat en una important crisi econòmica ha comportat també que hagin canviat alguns aspectes pel que fa per exemple a les ajudes pel lloguer. El 2 de maig passat va entrar en vigor l'ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril aprovada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per regular i definir els criteris, condicions i requisits de les persones arrendatàries en règim d'habitatge habitual. Amb aquesta ordre es poden ara accedir al paquet d'ajudes transitòries de fiançament regulades i s'adopten les mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al covid-19.

El Grup Tas recull en la seva web totes les condicions i els requisits que s'han de seguir per poder accedir a aquestes adjues. La crisi sanitària ha comportat que molta gent tingui dificultats per fer front als seus lloguers. Amb aquests ajudes s'intenta donar facilitats. Tal com recull Tas en la seva pàgina d'una banda hi haurà ajudes de concessió directe i d'una segona vegada. S'hi podran acollir els arrandetaris d'habitatges habituals, residents a Espanya, amb un contracte d'arrendament en vigor i que es trobin afectats tant ells com alguns dels membres de la unitat familiar, per una circumstància que impliqui una reducció substancial dels seus ingressos com a conseqüència de l'actual crisi sanitària. (ERTO, cessament d'activitat, reducció de jornada per motiu de cures...).

D'altra banda, s'especifica que quan el conjunt dels ingressos familiars, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut, no arribin al límit de cinc vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (IPREM), establert en 2.689,20 euros (537,84? x 5) també es pot demanar ajuda.

I finalment, es posa com a requisit que la renda del lloguer més les despeses i subministraments bàsics (inclou servei d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i contribucions a la comunitat de propietaris) en el seu conjunt, sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebin el conjunt dels membres de la unitat familiar.

Pel que fa a les condicions dels prèstecs es concediran per un import de fins al 100% de l'import de sis mensualitats, en virtut del contracte d'arrendament vigent de vivenda habitual, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d'un màxim de 900 euros per mensualitat. Aquests préstecs no reportaran cap tipus de despesa ni interès per als sol·licitants i l'entitat no podrà exigir a l'interessat la contractació de cap producte o servei addicional, segons queda recollida en aquesta ordre ministerial. En l'ordre s'especifica també que les sis mensualitats podran ser finançades a comptar des de la del mes d'abril de 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a comptar de la signatura del préstec entre l'entitat bancària i la persona arrendatària ni posteriors a la fi de vigència del contracte d'arrendament o les seves pròrrogues.

El termini d'amortització inicial podrà ser de fins a 6 anys, podent pactar-se un període de carència de sis mesos. L'entitat de crèdit abonarà l'import del préstec, corresponent a les sis mensualitats, directament a la persona o entitat arrendadora de l'habitatge, prèvia comunicació al titular del préstec.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook