El 15 de setembre s’inicià el període de pagament del nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Qui està obligat a pagar aquest nou tribut? Les persones físiques que siguin titulars d'un dels vehicles afectats i tinguin el domicili fiscal a Catalunya. També l'hauran d'abonar les persones jurídiques, així com les entitats mancades de personalitat jurídica, titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya o que hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina.

Tots els vehicles de tracció mecànica estan afectats? No, només afecta turismes, furgonetes i motocicletes. S'exclouen els vehicles que siguin 100% elèctrics, així com els que tingui la consideració d'històrics i clàssics. Tampoc afecta els ciclomotors, camions, autocars, vehicles destinats al transport de persones que tinguin més de nou seients i vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa màxima superior a 3,5 tones. En aquest sentit, l 'Agència Tributària de Catalunya ha aprovat un padró amb tots els vehicles afectats. Accedint al web es pot consultar si un vehicle està subjecte a l'impost.

Cada quant s'haurà de pagar? El període impositiu coincideix amb l'any natural i l'impost es merita el darrer dia del període impositiu.

Com funciona? L'impost grava en funció de les emissions de CO2 que emeti el vehicle. Durant l'exercici 2020, no hauran de tributar els turismes i les motocicletes amb emissions de CO2 fins a 120 g/km, i les furgonetes amb emissions fins a 160 g/km. A partir de l'exercici 2021 i següents, aquests límits es reduiran a 95 g/km pel supòsit de turismes i 140 g/km per les furgonetes. Quan se sobrepassin els límits marcats, s'aplicarà un tipus marginal progressiu per trams. Com més emissions emeti el vehicle, més elevada serà la quota a pagar. Informa't sobre aquest tema i d'altres qüestions a: Prat Sàbat Advocats

Telèfon 972 218200 o a l'Email info@pratsabat.com

Instagram: @pratsabat