Portem alguns dies que tots hem sentit a parlar que no es poden pagar certes quantitats amb diners amb efectiu, en aquest article volem mirar de clarificar el que recull la Llei 11/2021 de 9 de juliol sobre mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que estableix una limitació als pagaments en efectiu, en vigor des del dia 11 de juliol i que va ser publicada en el BOE de 10 de juliol de 2021.

Què suposa aquesta normativa? Doncs que NO podran pagar-se en efectiu les operacions, amb un import igual o superior a 1.000 euros quan alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional. Aquest import igual o superior serà de 10.000 euros si qui paga és una persona física sense domicili fiscal a Espanya, i que no actuï com a empresari o professional. Val a dir que quan es tracta de pagaments entre persones físiques, residents a Espanya, l'import ha de ser inferior als 2.500 euros.

Cal tenir en compte que “per efectiu” no tan sols s'entén el paper moneda o les monedes metàl·liques, sinó també els xecs bancaris al portador.

D'aquesta manera, una botiga o una empresa només podrà cobrar en efectiu les operacions inferiors a 1.000 euros. Si l'import és igual o superior, el pagament s'ha de fer amb targeta o transferència bancària. Ara bé, si es tractés d'una operació amb un turista no resident a Espanya, l'import ha de ser inferior a 10.000 euros, com s'ha dit.

No s'ha d'oblidar que el límit és per operació, el que significa que si, per exemple, es té una factura de 1.500 euros, no es pot fraccionar en varis pagaments en efectiu. I que també s'aplica a les nòmines que es paguin en efectiu i que superin els 1.000 euros en brut, i a altres conceptes com són les dietes, les pagues extra o el transport.

I què passa si s'incompleix aquesta limitació? Si l'Agència Tributària descobreix l'engany, s'estarà incorrent en una SANCIÓ GREU. Així, s'estableix que s'aplicarà un 25% de la base de la sanció, que serà la quantia del pagament en efectiu. A tall d'exemple, en cas que el pagament hagi estat de 2.000 euros, la sanció serà de 500 euros, si el pagament és de 3.000 euros doncs seran 750 euros. En cas d'inspecció la sanció en seran responsables, tant qui pagui en efectiu com qui rebi el pagament, per tant a meitats. Ara bé, s'estableix la possibilitat que es pugui exonerar de responsabilitat a aquella de les parts que denunciï l'incompliment dintre dels tres mesos següents al pagament. En aquests casos, l'altra part respondrà íntegrament de la sanció. Informa't sobre aquest tema i d'altres qüestions a: Prat Sàbat Advocats

Telèfon 972 218200 o a l'Email info@pratsabat.com

Instagram: @pratsabat

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

www.pratsabat.com